Консултантска група София ЕООД

Sofia www.sofiacg.com 5 - 10 служителя

Консултантска Група София

Консултантка Група София /КГС/ е българска консултантска компания, създадена през 2004 и включва в дейността си широка мрежа от международни и български експерти.  Компанията ни има опит в партнирането с организации на правителствено ниво, общини, стопанския сектор и неправителствени организации в България, както и с международни организации

Политиката на компанията ни е да работим в продуктивни съдружия и консорциуми с правителствени институции и консултантски фирми в България и с нашите партньори и консултанти в Европа и САЩ.

Персоналът на Консултантска Група София и сътрудниците ни имат опит при прилагането на пакети от мерки за институционално развитие, управление на политиките и свързаните с това обучения. Ценим работата в екип при разрешаването на конкретни проблеми и използваме опита и знанията на голяма група висококвалифицирани български и  международни консултанти. Нашата цел е да направим нещата да се случват ефективно.

Нашите клиенти са правителствени и неправителсствени организации и агенции в страната е чужбина, общини, частни предприемачи, малки и средни предприятия, както и индивидуални клиенти, търсещи по-кратки и ефективни мерки за реализация. 

Компанията ни предоставя консултантски услуги в следните области:

• Социално развитие;
• Икономическо развитие;
• Развитие на малък и среден бизнес;
• Разработване и управление на проекти, финансирани директно от ЕС;
• Разработване и управление на проекти , финансирани от структурните и кохезионни фондове на ЕС;
• Креативни трансформации в сферата на личностното  и организационното развитие и обучение;
• Институционално развитие и изграждане на административен капацитет;
• Реформи в публичната администрация и разработване на принципи на  и стратегии на управление.

Част от секторите в които сме активни са образование, туризъм, търговия, бизнес услуги, обучение, инфраструктурни проекти за обществени предприятия и фондации.


Социално Развитие

Услугите на Консултантска група София  в сферата на социалното развитие обикновено се предлагат на правителствени институции, неправителствени организации и общини.

КГС има натрупан опит в:
• Анализ на потребностите от социалната политика и предложение на стратегии за социално развитие;
• Планиране, реализация и наблюдение на проекти, свързани със социални политики;
• Развитие на институционалния капацитет, управление на  организационните промени;
• Развитие на човешките ресурси;
• Разработване на предложения за решаване на проблеми на местно ниво чрез мобилизация на местните социалните структури.

Икономическо развитие

Консултантската ни дейност в областта на икономическо развитие е фокусирана върху управление на процеса на промяна и изграждане на конкурунтноспособен институционален капацитет за повишаване на ефективността и ефикасността на икономическите структури.

Услугите, които предлагаме са:
• Разработване на стратегии за фирмено развитие;
• Системи за управление на качество;
• Стопанска диагностика и анализи на конкурентноспособността;
• Предложения за усъвършенстване на законодателната и нормативната уредба;
• Финансов анализ и разработване на системи за финансово стимулиране;
• Подпомагане на управленческото развитие и предприемачеството;
• Разработване на проекти.

Консултантска група София в своя подход хвърля мост между микро и макро икономическото развитие, за да подпомогне предприемачите да следват печеливши бизнес стратегии.


Услуги за малкият и среден бизнес

Услугите ни за малък и среден бизнес са  фокусирани върху компании, които биха се възползвали с удоволствие от промени, като по този начин се максимализира ефективността им.

Услугите ни включват:
• Стратегическо и бизнес планиране;
• Управление на информационни системи;
• Разработване, управление и оценки на проекти;
• Намаление и управление на разходите.

Основните приоритети  в консултирането са насочени към развитието на стратегически предимства чрез обучение на управленските кадри и развитие на човешкият капитал.


Консултунтски услуги по проекти

Предимствата на Консултантска група София позволяват да предлагаме услуги за големи проекти на общини, правителствени агенции и компании, където има нужда от мултидисциплинални екипи, които да се справят със сложни и същевременно тясно-специализирани проблеми.

Компанията предлага общи и специфични решения в сферата на:

• Разработване и управление на образователни, социални, екологични и инвестиционни проекти по структурните и кохезионни фондове;
• Развитие на човешките ресурси;
• Консултиране и помощ при намирането на партньори;
• Увеличаване на капацитета и преструктуриране на организациите.

Усвояването на помощта от ЕС изисква високи стандарти в изготвянето, управлението, наблюдението, оценката и отчитането  на проекти, което изисква висококачествено изпълнение и специални знания. Консултантска група София гарантира най-високо качество на услугите.

Консултантска група София и нейните сътрудници предлагат услуги в следните области:

• Информация и консултиране по програмите, проектите и търговете на ЕС;
• Изискванията на ЕС, свързани с цикъла на управление на проекти;
• Правилата и процедурите на ЕС за провеждане на търгове;
• Техническа помощ при идентифицирането, развитието и управлението на проекти;
• Развитие на човешките ресурси  за управление на проекти, финансирани от  ЕС;
• Консултиране и помощ в намирането на партньори за съвместно изпълнение на проекти.

Експертите на компанията успешно са консултирали:
• Разработването на проекти за общините Варна и Каварна в областта на подобряване на пътната инфраструктура и развитие на на туризма;
• Правителствените институции и бенефициентите при изпълнението на трансгранични проекти;
• Обучението на български и румънски неправителствени организации по PR, комуникация и застъпничество по проект на Европейската комисия в Брюксел;
• Разработването и прилагането на система за наблюдение на изпълнението на проекти към Министерстното на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП;
• Разработването на държавни образователни изисквания и обучение на представителите на МОН от централните и регионални структури;
• Изготвянето на анализ за въздействието на финансирането на общински проекти от европейски проекти и програми при реализирането на общински политики;
• Обучението на учители в интерактивни методи на обучение и компютърни умения.

Нашата консултантска мрежа разполага с широк спектър от експерти с тясна  специализация и това ни прави успешни при създаването на динамични мултидисциплинарни екипи, включващи международни, български и местни специалисти за решаване на многофункционални задачи и проекти.

 

Zaplatomer.bg