УД Астра Асет Мениджмънт

www.astrainvestment.bg 20 - 50 служителя

Компания

"УД Астра Асет Мениджмънт АД притежава лиценз за управление на дейността на колективни инвестиционни схеми (инвестиционни дружества от отворен тип и договорни фондове) и на инвестиционни дружества от затворен тип, както и управление на индивидуални портфейли, включително на институционални инвеститори съгласно решение на Комисията за финансов надзор.  Дружеството е член на Централен Депозитар АД.

УД Астра Асет Мениджмънт АД има разрешение от Комисията за финансов надзор да организира и управлява три договорни фонда – ДФ Астра Кеш, ДФ Астра Баланс и ДФ Астра Плюс.  Инвестиционната стратегия на фондовете предлага рисков профил от трите основни типа колективни инвестиционни схеми – инвестиращи на паричния пазар и в инструменти с фиксирана доходност; с балансирана структура на инвестициите в облигации и акции, и с преобладаващо присъствие на дялови ценни книжа (акции).  Общите активи под управление към 31.03.2011 г. са над 13.7 млн. лв."
 

VCD