Софийски Университет - Стопански Факултет

Стопански Факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски" 

Стопанският факултет е част от Софийския университет “Св.Климент Охридски”. Още от създаването на университета през 1890г, стопанските науки присъстват в програмата за обучение. Днес Стопанският факултет подготвя специалисти в областите икономика и стопанско управление. Обучението във факултета се осъществява по стандартите и процедурите,възприети в западноевропейските и американски университети. Дипломите са признати от Европейския съюз, което открива пред студентите неограничени възможности за реализация.

Специалност Икономика подготвя кадри със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика, публичната администрация и третия сектор. Завършилите специалността познават основните постижения на икономическата теория и практика от гледна точка на макро- и микроикономическите теории,паричната теория и политика, стопанската история, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, правото, управлението,маркетинга, бизнес – комуникациите, икономическата статистика, икономическата математика, информатиката.

Завършилите с квалификация бакалавър по икономика могат успешно да работят като експерти в държавни институции, бизнес-организации, организации с нестопанска цел,международни икономически организации, да преподават в средните и висши училища и др. Те могат да продължат образованието си и в магистърски програми с профили:
-финанси и банково дело;
-макроикономически анализ;
-статистика и иконометрия;

Специалност Стопанско управление подготвя кадри със солидна фундаментална подготовка за нуждите на стопанската практика. Завършилите специалността  познават основните постижения на управленската теория и практика, стратегическото планиране, управлението на персонала, организационните теории, макро- и микроикономическата теория, обществените и корпоративните финанси, счетоводството, правото, информатиката, бизнес - комуникациите и връзките с обществеността. Умеят да използват получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот, да анализират състоянието на организациите, браншовете и околната им среда.

Завършилите квалификация бакалавър по стопанско управление умеят да използват получените знания при управлението на организации от различни сфери на обществения живот, да анализират състоянието на организациите, браншовете и околната им среда.Те могат успешно да работят като специалисти и експерти по управление и организационно развитие в бизнес-организации, държавни институции на местно равнище, в държавната администрация, в организации с нестопанска цел, да преподават в средните и висши училища и др. Те могат да продължат образованието си в магистърски програми с профили:
-стратегическо управление;
-организационно развитие;
-управленски информационни системи;
-управление на туризма;

Careerdays.bg