Софийски Университет - Исторически Факултет

Исторически Факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

Историческият факултет е един от най-старите в системата на висшето образование в България. Традициите, високото ниво на преподаватели и студенти, и международните контакти, позволяват на завършващите да придобият нужния опит в хуманитарната сфера. Възможността за оформяне на лична позиция в обществото и запознаването в дълбочина с протичащите в съвременната цивилизация процеси, са само два от аспектите на работата, която се извършва във факултета.

В една постоянно развиваща се динамична среда, каквато е съвременния свят, се налага запазването на културно-историческа идентичност, създаване на национални ценности, загубени по време на преходи в отделните епохи и дооформяне на стратегическия път на България.

Основните специалности по които се подготвят специалисти са история, археология, етнология и от 2002 г. – архивистика. Освен тях се подготвят кадри с педагогическа правоспособност по история, география, култура и цивилизация.

Във факултета се подготвят специалисти в трите научни степени -
Бакалавър – 4 годишен курс на обучение – за История и История и География. С възможност за педагогическа практика, работа в музеи, екскурзоводи.
Магистър – 5 годишен курс – История, Етнология, Археология. Възможностите са за експертна работа в научно-изследователски институти, в държавната администрация, експерт по различни инициативи на неправителствени организации.
Доктор – две допълнителни години – тясна специализация свързана с научното развитие на даден специалист в определен проблем. Подготовка за високоинтелектуална научна работа.

Във връзка с евроинтеграцията и окончателното оформяне на Българската позиция по концептуални въпроси от общ характер ще се засили нуждата от хуманитаристи в различни правителствени и неправителствени организации.

В сферата на туризма има много неизследвани възможности, най-атрактивна ще се окаже културния туризъм. Tой е пакет от мерки, свързани с развитие на пътувания, с цел изучаване на различни културни модели, превръщане на културните паметници в туристически обекти с особена стойност, или връщане към определена епоха чрез пресъздаването ú в детайли.

Селският и археологически туризъм предлагат най-сериозно развитие на бизнеса с бърза възвръщаемост на инвестициите и подобряване на локалния бизнес климат.

Careerdays.bg