Софийски Университет - Философски Факултет

София

Философски Факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Специалностите във ФФ са за всички онези, които обичат знанието и ценят дълбочината на разбирането. Във факултета се изучават 8 различни специалности, който дават широк кръгозор и големи възможности за реализация на студентите.
1. Философия. При изучаването й се получават задълбочени познания в областта на теория на философията, ориентация в ценностните основания на различни мирогледни нагласи. Спецификата на образованието по философия дава възможност за професионална ориентация във всички сфери, който изискват по-творчески или по-нетрадиционен подход.
2. Психология. Психологията е сравнително млада наука, но изследва универсални явления, защото психологичните фактори се срещат абсолютно навсякъде. Завършилите бакалавърска степен могат да работят в сферата помагащите професии към различни държавни учреждения, институции и неправителствени организации. Те са и безценен съветник при оценка на персонала, разрешаване на конфликти и мотивация на работниците.
3. Социология. В условията на драматични социални промени все по-належаща става необходимостта от по-дълбоко проникване и разбиране на ставащото в нашето общество и света като цяло. Това е предизвикателството и отговорността на всички, които приемат професионалната кариера на социолога. Завършилите специалността могат да се реализират като: консултанти във фирми по маркетинг и реклама; експерти по социални проблеми към звена на различни ведомства и институции; социални работници и висши чиновници в държавната администрация; участници и организатори на социологически изследвания; съветници на политически партии или икономически институции.
4. Политология. За своите близо 15 години на съществуване, специалност Политология се утвърждава като една от най-активните учебни програми, чийто възпитаници понастоящем са повече от 500 млади политолози, намери успешна реализация като служители и експерти в централни и местни държавни институции, неправителствени и международни органи и организации, в политически партии и сдружения, в национални и регионални електронни и печатни медии.
5. Културология.  Студентите завършили специалността получават задълбочена и широка подготовка. Изучава се класическото наследство, но и механизмите на съвременния културен пазар. Квалификацията Културолог дава възможност за реализация във всички сфери на културната система. Те могат да работят като културни аниматори и мениджъри в областта на културния пазар, в различни културно-информационни институти, музеи, театри, издателства, книго- и киноразпространение, културен туризъм, училища по изкуства и т.н. Широко поле за изява на културолози представляват печатните и електронни медии, неправителствени организации и др.
6. Библиотечно-информационни дейности. Информационното общество драстично променя институции и нагласи. Интернет, информационните системи и новите технологии поставят радикални изисквания към образованието на младата генерация. Завършилите специалността са подготвени за работа в научните, общодостъпните и специализирани библиотеки; информационни центрове, структури и звена на производствени, брокерски или дистрибуторски функции; компютърното информационно обслужване на социалната сфера, науката, международния информационен обмен; документационни служби на издателства, на редакции на средствата за масова информация и др.
7. Публична администрация. Специалността предлага модерно обучение по съобразени с европейските и международни стандарти учебни планове и програми. Основната цел на програмата е да обезпечи обществото с кадри желаещи да работят в обществените служби с нов подход към обществените дела. Сериозната подготовка по правни, икономически и социални науки прави студентите завършили “Публична администрация” ценни кадри за всяка институция или частна организация, чиято дейност е насочена към обществото или държавата.
8. Европеистика. Създаването на общ европейски дом е едновременно отговорност, привилегия и шанс, от който трябва да се възползваме. Учебният план на специалност на специалността осигурява широка обща културна и ценностна ориентация, отлични езикови и комуникативни умения. Изучаващите “Европеистика” същевременно специализират в определени направления на интеграциония процес чрез система от практически стажове и практики. Завършилите специалността могат да се реализират, както в българската и европейска държавна администрация, така и в неправителствения сектор, заинтересован от процесите на европейската интеграция.

Careerdays.bg