Софийски Университет - Физически Факултет

Физически Факултет на Софийски Университет "Св. Климент Охридски"

Първото Висше училище в България, открито през 1888г., отваря вратите на Физико-математическо отделение за зимния семестър на 1889/1890 г. Пет години по-късно Висшето училище става университет, а отделението е преименувано на Физико-математически факултет. През 1963 г. изическият факултет се отделя като самостоятелна структура, в която се обучават специалисти по Физика: производствен и педагогически профил, а след 1972 г. и по Инженерна физика. През 1991 г. се открива и специалност Ядрена техника и Ядрена енергетика. В момента във факултета се обучават докторанти, магистри и бакалаври.

В лабораториите на факултета се извършват изследвания в практически всички области на съвременната физика. Научните проекти се финансират предимно от международни програми TEMPUS, ERASMUS, SOCRATES, NATO Scientific Program, Трета, Четвърта и Пета Европейска Рамкова Програма (FP3, FP4, FP5), CERN, ОИЯИ (JINR). Обучаващите се от всички нива участват активно в научни изследвания, което им дава възможност да работят в международни колективи и да имат достъп до модерни съоръжения в европейски американски и японски изследователски центрове. Дипломите, получени във Физически Факултет, са признати по целия свят, а притежателите им се реализират отлично както у нас така и в страните от Европейския Съюз, САЩ, Япония. През последните десет години над 250 възпитаници на факултета са продължили образованието си и/или работят в чуждестранни изследователски центрове, университети и частни фирми.

Физическият Факултет подготвя специалисти в четири специалности: Физика, Инженерна физика, Ядрена техника и ядрена енергетика и Физика и математематика.

Специалност Физика:

 Завършилите я се реализират в широк кръг от направления като специалисти в системата на образованието и науката, енергетиката, машиностроенето и електрониката, химическата промишленост, отбраната, здравеопазването, екологията.

 Те могат да бъдат: завеждащ физическа лаборатория; специалист: в производствена лаборатория, в научна организация; инспектор: мерки и теглилки, технически качествен контрол; физик: технолог, спектроскопист,по автоматизация на процесите, изчислител оптик, по структурен анализ на веществото, микроскопски анализ, по аналитични методи, акустик, по оптоелектроника и акустоелектроника, по магнитни явления, електровакуумна техника, дефектоскопист, дозиметрист; металофизик, радиофизик, радиоелектроник и във всички направления на медицинската физика.

 

Специалност Инженерна Физика:

 Подготвени са да: провеждат експериментални и теоретични изследвания и практическа работа по съвременните перспективни направления на приложната физика, квантовата електроника, полупроводниковата техника и технология, ядрената енергетика; проектират и конструират нови прибори и апарати, разработват нови технологии, организират и ръководят комплексни изследвания и производства в съвременните направления на физиката, метрологията, физиката и техниката на полупроводниковите медицински материали и прибори, микроелектрониката и компютърните технологии, съвременни комуникации, квантовата електроника и ядрената техника.

 Те се реализират в машиностроителната и металообработващата промишленост, електрическата промишленост, приборостроенето, елекронната промишленост, изчислителната техника, радиотехник на съобщителна техника, комуникации, химическа и каучукова промишленост, черната и цветната металургия, механизираната и автоматизираната обработка на данни и информация, науката и научното обслужване на длъжности: Физик - по квантова електроника и лазерна техника, по приложна оптика, по микроелектороника и и информационни технологии, по интегрална и дискретна оптоелектроника в отичните комуникации, по изчислителна техника и метрология.

 

Специалност Ядрена Техника и Ядрена Енергетика:

 Подготвят се в две основни направления: Приложна ядрена физика и ядрени технологии; Ядрена Енергетика. Завършилите степента получават квалификация "Физик по ядрена техника и енергетика".

 Работят като специалисти по реакторен анализ (пресмятане на схеми за презареждане и неутронно-физични характеристики на реактор), движението на ядреното гориво, ядрена безопасност (контролиращ физик), по ядрена спектроскопия, дозиметрия и лъчезащита. Те могат да работят във висшия оперативен персонал като оператор на ядрен реактор, дежурен инженер на блок, дежурен инженер на станция и във научно изследователски институти.

 

Специалност Физика и Математика:

 Основната й цел е подготовка на учители по физика и математика за прогимназиалния и гимназиалния етап на средното общообразователно училище.

 Завършилите тази специалност могат да работят в сферата на образованието на всички нива.


 

Careerdays.bg