ТУ - гр. София - Електротехнически Факултет

 Електротехническият факултет обучава студенти за придобиване на образователно- квалификационните степени магистър и бакалавър по специалносттите:

1. Електроенергетика и електрообзавеждане
2. Електротехника 
        

Специалност “Електроенергетика и Електроообзавеждане” :

ПЕРСПЕКТИВИ
Специалността “Електроенергетика и Електроообзавеждане”е с широк профил и осигурява инженерно-технически познания по: перспективно планиране, проектиране, изгражданe и управление на електроенергийната система и на съставните и елементи (електрически централи, подстанции, електрически мрежи, системи за наблюдение, управление и др.); електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността, бита и транспорта (железопътен, градски и промишлен).
 
Електроенергетиката и електрообзавеждането е една от най-атрактивните области за големи български и чуждестранни инвестиции за развитие, модернизация и обучение в тази област сега и в бъдеще, като се осигуряват екологични инженерни решения и енергийна ефективност. Това гарантира сигурна заетост с много добро възнаграждение, съответстващо на необходимата специфична квалификация и висока отговорност на работещите в тази интересна и жизненонеобходима за обществото сфера.

ВИСОКА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
В направлението Електроенергетика се подготвят по-задълбочено електроинженери в следните области: ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНАСЯНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ; АРХИТЕКТУРА, АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИТЕ СИСТЕМИ. Подготовката на студентите включва: проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите централи, подстанции и мрежи; проучване и перспективно планиране на електроенергийната система, режими на електроенергийната система и управлението им; автоматизация на процесите им; електроизолационна техника на високите напрежения; икономика, финанси, право и мениджмънт в тази област.
 
В направлението Електрообзавеждане се подготвят електроинженери в областта на електроснабдяването, електрообзавеждането, електронизацията, роботизацията и автоматизацията на масови и уникални производствени процеси и агрегати, автоматизация на проектирането, ергономичното и ефективното осветление на производствени и битови помещения, комуникационни транспортни артерии и възли, уникални зали, музеи и др.
 
В условията на ограничени енергийни ресурси и запаси жизнено важен проблем в настоящия момент и в перспектива е екологичното и ефективното използване на електроенергията. Този основен проблем е във фокуса на обучението на студентите от това направление.
 
За нуждите на Електрическия транспорт се подготвят инженери по електроснабдяването, проектирането на тяговите подстанции и контактни мрежи на електрическия транспорт, електрообзавеждането, управлението, електризацията и автоматизацията на електрическите транспортни средства – локомотиви, мотриси и метровлакове, трамваи, тролейбуси, монорелсови железници, електрокари и електромобили, а така също по мениджмънта и маркетинга в транспорта.
 
Във всяко от направленията на широкопрофилната специалност “Електроенергетика и Електроообзавеждане” чрез свободен избор на дисциплини, в съответствие с личните интереси, възможности и перспективи, могат да се получат знания в по-тясна или по-широка област в технически или административно-стопански аспект.
 
Учебният план и учебните програми са разработени на основата на положителния опит и дълготрайните традиции на катедри “Електрически централи”, “Електрически мрежи и системи” (сега обединени в катедра “Електроенергетика”) и на катедрите “Електроснабдяване и електрообзавеждане” и “Електрически транспорт” (сега обединени в катедра “Електроснабдяване, електрообзавеждане и електротранспорт”).
 
Съобразени са със съвременните постижения на науката и техниката и с европейските и международните изисквания. Обучението се води от висококвалифицирани преподаватели, които имат богат педагогически опит и значителни постижения в различни области на науката и инженерната практика. При обучението умело се съчетават традиции, класически и модерни методи с широко използване на електронна и изчислителна техника.

ЛИЧЕН УСПЕХ И РЕАЛИЗАЦИЯ
Дипломирането по широкопрофилната специалност “Електроенергетика и Електроообзавеждане” осигурява широки възможности за професионална реализация като: мениджъри, експерти, консултанти, ръководители на работни колективи, преподаватели във висши и средни учебни заведения; научни сътрудници и др.; в електропроизводствени, електроснабдителни, индустриални и транспортни предприятия, диспечерски центрове, във фирми за проектиране, строителство, монтаж и експлоатация на електроенергийни, промишлени и транспортни обекти, научноизследователски и проектоконструк-торски институти и др., както и упражняване на свободна професия.

 

Специалност “Електротехника” :

Специалността “Електротехника” съчетава класическите и модерните тенденции, свързани с многобройните приложения на електричеството в съвременния свят. По тази специалност се обучават студенти във всички престижни висши технически заведения в развитите страни.
 
След епохалните открития на Фарадей и Максуел, още във втората половина на миналия век започва бурно развитие на практическото приложение на електромагнетизма. То е свързано с имената на Тесла, Якоби, Сименс, Доливо-Доброволски, Едисон и много други. По същото време възникват първите фирми, които и днес са най-крупните производители на електротехнически изделия в света (Дженерал електрик, АЕГ, Сименс, Браун-Бовери, АСЕА, Уестингхаус, Електросила и др.). Сега съществуването и развитието на цивилизацията е немислимо без електричеството.
 
Електрическата енергия се наложи над останалите видове, защото процесът на нейното производство, пренасяне и използване е съпроводен с минимални загуби. За да се реализира целият този непрекъснат процес, е необходимо да се проектират и произвеждат различни електротехнически съоръжения. Това са генераторите в електрическите централи, трансформаторите в подстанциите, електрическите апарати за ниско и високо напрежение, битовите електроуреди, електродвигателите в индустрията, стопанството и транспорта. Непрекъснатото усъвършенстване на тези устройства гарантира ефективно, надеждно и екологически чисто преобразуване на енергията.
 
Студентите, обучаващи се в специалността “Електротехника” получават солиден теоретичен фундамент. Той е изграден от учебните дисциплини: математика, физика, техническа механика, теоретична електротехника, електрически измервания, електроника, програмиране, техническо документиране.
Специалността “Електротехника” е насочена в областта на специализирането по “Електрически машини” и “Електрически апарати”.
 
Специализиращата подготовка започва с основните курсове по електрически машини и електрически апарати. В тях се изучават принципите на електромеханичното преобразуване на енергията и явленията в комутационните апарати. В курсовете по проектиране са застъпени методите за компютърни изчисления. Технологията за производство на електротехническите изделия се изучава в отделна дисциплина.
 
Съвременните електротехнически устройства са интегрирани с транзисторни и тиристорни електронни преобразуватели с микропроцесорно управление. Студентите ги изучават в дисциплините преобразувателна техника, цифрова и микропроцесорна техника, електрозадвижване, електрически машини с електронно управление, безконтактни електрически апарати и др. В учебния план са включени също учебни дисциплини по електроенергетика, телекомуникации, осветителна и инсталационна техника, електротермия и електротехнология, битова и автомобилна електротехника. Студентите получават и знания по икономика, мениджмънт и маркетинг.
 
Завършилите специалността “Електротехника” притежават квалификация и подготовка за работа по проектиране, изследване, производство, експлоатация и ремонт на всички видове електротехнически изделия.
 
Нашата страна е традиционно силна в областта на електротехниката. У нас съществуват голям брой електротехнически фирми, повечето от които успешно се адаптират към новите икономически условия. Освен в тях, нашите възпитаници работят и в машиностроителните, металургичните, транспортните, търговските и ремонтните фирми. Накратко казано, електроинженерите, завършили специалност “Електротехника”, могат да работят във всички предприятия, в които се произвеждат, експлоатират и поддържат електромеханични устройства.
 
Производството на нашите фирми за електроинструменти, електродвигатели и трансформатори е на европейско ниво. Редица западни фирми проявяват интерес за съвместни производства и реализация на продукцията на световния пазар. Много наши възпитаници работят в чужбина. Тяхната подготовка не отстъпва на тази, която са получили чуждестранните им колеги. Учебните планове и програми на специалност “Електротехника” съответстват на учебната документация на водещите европейски университети по същата специалност.
 
Специализираното обучение на студентите се води от две катедри: “Електрически машини” и “Електрически апарати”. Те разполагат със значителна лабораторна база, която периодично се разширява и модернизира. Лекциите и упражненията се актуализират в съответствие с най-новите постижения в областта на електротехниката. Преподавателският състав има отлична квалификация, осигуряваща високо равнище на учебния процес. Те поддържат активни връзки със свои колеги от редица висши технически училища в Европа – в Париж, Гренобъл, Дармщадт, Брауншвайг, Глазгоу, Атина и др. Тези контакти включват и обмен на студенти и дипломанти.


Деканат: бул. “В. Левски” N 95, стая 219

Careerdays.bg