НБУ - Бакалавърски програми

София

Актьорско майсторство за психологически театър

 

Департамент, предлагащ програмата: Театър

Специалност и професионална квалификация: актьорско майсторство за драматичен театър, актьор

Компетенции: Завършилите програмата са професионални актьори, които:

·        са усвоили системата на К. С. Станиславски;

·        са достигнали сценично самочувствие и са способни да решат проблема за органичното превръщане на актьора в художествен образ;

·        са подготвени да защитят различни постановъчни идеи, да споделят определени търсения и извън сферата на психологическия театър, да достигнат до други възможни истини за театралната изразност;

·        притежават уменията да работят в екип (трупа), да се включат в репертоарни театри, както и да разработват самостоятелни инициативи;

·        са развили предприемачески умения за писане, провеждане и оценка на театрален проект, както и за изготвяне на проектобюджет.

 

Актьорско майсторство и режисура за алтернативни и съвременни театрални форми

 

Департамент, предлагащ програмата: Театър

Компетенции: Завършилите програмата ще са усвоили знания и умения за:

·        видовете тренинг на ниво метод и техника;

·        широка теоретична подготовка за историята и теорията на театъра в исторически план и в съвременен аспект; достатъчно добра подготовка, за да могат да участват с идеи и собствена позиция в творчески проект;

·        изграждане на психотехника по класически и алтернативни системи;

·        цялостностно изграждане на роля в различни стилове на театрални представления – от конвенционален театър до изкуството на живото изпълнение;

·        адаптация към новостите и промените, толерантност към различни мнения, ценности и гледни точки в правенето на театър;

·        работа в екип (трупа), в репертоарни театри, както и за самостоятелни театрални инициативи;

·      писане, провеждане и оценка на театрален проект, както и изготвяне на проектобюджет.

 

 

Американистика и британистика

 

Департамент, предлагащ програмата: Приложна лингвистика

Специалност и професионална квалификация: Бакалавър по американистика и британистика, преводач с английски и втори чужд език

Компетенции: Завършилите програмата са специалисти, които:

·        притежават задълбочени познания в областта на американската и британската литература, културна история и лингвистика с възможност да продължат образованието си в широк спектър магистърски програми;

·        владеят основно английски и втори чужд език;

·        превеждат писмено от английски и втори чужд език на български;

·        превеждат писмено от български на английски и втори чужд език;

·        правят консекутивен превод от английски и втори чужд език на български;

·        правят консекутивен превод от български на английски език.

·        Като втори чужд език се изучават немски, френски, италиански, испански, руски , полски, чешки, новогръцки, турски.

·        Програмата дава и възможност за придобиване на специализация по избор: “Връзки с обществеността”, “Журналистика”, “Мениджмънт”, “Туризъм”, Педагогика на обучението по чужд език”.

 

 

Анимационно кино

 

Департамент, предлагащ програмата: Кино, реклама и шоубизнес

Специалност и професионална квалификация: Анимационно кино, анимационна режисура

Компетенции: Студентите, завършили програмата, получават:

·        задълбочена подготовка в теоретично-практически  и артистичен план в областите на: анимационен типаж, декор и сториборд, художник-постановчици на всички жанрове анимационни филми, режисьори на кратки анимационни, обемни и изрезкови филми, видеоклипове и рекламни спотове;

·        професионална подготовка за работа в частни студия и фирми за 2 и 3D анимация и видеоигри.

 

 

 

Артистичен дизайн

 

Департамент, предлагащ програмата: Пластични изкуства

Специалност и професионална квалификация: Продуктдизайн, художник по продуктдизайн

Компетенции: Завършилите програмата ще могат:

·        да проектират продукти за сферата на бита и осъществяват рекламата за тях;

·        да ръководят проектантски бюра;

·        да консултират или ръководят художествени производства.

 

Департамент, предлагащ програмата: Археология

Специалност и професионална квалификация: Археология, археолог

Компетенции: Завършилите програмата ще са усвоили основни познания в областта на археологията, благодарение на които:

·        могат да продължат образованието си в по-горни образователни степени;

·        могат да работят като музейни уредници, фондохранители и висококвалифицирани екскурзоводи.

 

 

Бизнесадминистрация (дистанционно обучение)

 

Програмата се реализира в НБУ – София и в локалните центрове на НБУ в Пловдив, Варна, Велико Търново и Видин.

 

Департмент, предлагащ програмата: Бизнес

Специалност и професионална квалификация: Бизнесадминистрация; стопанско управление; управление на малка и средна фирма; мениджмънт на туристическия бизнес; маркетинг, реклама и бизнескомуникации

Компетенции: Завършилите програмата са високо квалифицирани и мотивирани специалисти с широк управленски профил в частния и обществения сектор на икономиката, които:

·        притежават необходимите умения за анализ, планиране и действие в сложни бизнес ситуации;

·        са способни бързо да се ориентират в динамично променяща се макроикономическа среда и да приемат ефективни управленски решения.

 

 

Българистика

 

Департаменти, предлагащи програмата: Нова българистика, Югоизточноевропейски център за семиотични изследвания

Специалност и професионална квалификация: Българистика, българист

Компетенции: Завършилите програмата ще са усвоили знания и умения за:

·      основната терминология в областта на историческата, системно-структурната, социологическата, психологическата и антропологическата парадигма за изучаване на езика;

·      механизмите, чрез които езикът и литературата формират и управляват социалната реалност, културната, националната и личностната идентичност, всекидневния жизнен свят;

·      анализ на конкретен лингвистичен, антропологичен и литературен материал;

·      конструиране на контексти на интерпретираната творба, явление или литературен ред;

·      ситуиране на основните литературнотеоретични подходи на ХІХ и ХХ век, взаимната проникнатост на философията на езика и поетическия език;

·      отварянето на изучаването на българската литература към широките полета на културата, медиите, европейските и световните литератури.

 

 

Български фолклорни изкуства

 

Департамент, предлагащ програмата: Музика

Специалност и професионална квалификация: Български фолклорни изкуства

Компетенции: От завършилите програмата се очаква:

·        да владеят основни знания и умения в областта българските фолклорни изкуства;

·        да се реализират като фолклористи, които могат да работят в научни институти, в музеи и др., като ръководители на народни хорове, оркестри и ансамбли, професионални изпълнители и хореографи.

Изисквания: Общ брой кредити 90

·        задължителни курсове – 24 кр.

·        избираеми курсове – 39 кр.

·        теренна практика и работно ателие – 12 кр.

·        дипломен спектакъл – 5 кр.

·        бакалавърска теза – 10 кр.

 

Careerdays.bg