Международни услуги за охрана и сигурност ЕООД

Компания

От лятото на 2013 година Частен професионален колеж „Международни услуги за охрана и сигурност“ предлага професионално обучение в редовна и в задочна форма след завършено средно образование.

Обучението е с продължителност 2 години и приключва с придобиване на най-високата – Четвърта степен на професионална квалификация по изучаваната професия и специалност. Придобитата квалификация се удостоверява със Свидетелство за професионална квалификация. Към свидетелството, при заявено желание от притежателя му, се издава EUROPASS-приложение на български и на английски езици.

Постигнати са договорености с висши учебни заведения в София и други университетски центрове за признаване на част от колежанското обучение по отделни дисциплини в бакалавърска степен на съответното професионално направление във висшето учебно заведение.

VCD