Българска асоциация за изолации в строителството (БАИС)

София bais.bg

Компания

БЪЛГАРСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)  е юридическо лице, съгласно законите на Република България. Тя е учредена на 15.04.2003 г. в гр. София като сдружение по смисъла на чл. 19 и сл. от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ). По своята същност сдружението е обединение на стопански субекти, регистрирани съгласно българското законодателство, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

 ОСНОВНИ ЦЕЛИ:
¨      Подпомагане членовете на сдружението при тяхната работа;
¨      Регламентиране и унифициране на изискванията за изпълнение на изолациите в строителството;
¨      Съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България;
¨      Подпомагане на компетентните държавни органи при привеждане изискванията на законодателството в България в съответствие с тези в Европейския съюз;
¨      Сертифициране и класификация на фирмите от бранша;
¨      Борба срещу нелоялната конкуренция и некоректните практики;
¨      Обезпечаване качество на извършваните работи, спазването на гаранционните срокове и изискванията на законодателството.

 СДРУЖЕНИЕТО ОСЪЩЕСТВЯВА  ЦЕЛИТЕ СИ ПОСРЕДСТВОМ:

¨      Изграждане на система за гарантиране на качеството;
¨      Издаване на периодичен бюлетин за добрите и лошите практики в бранша, технически и технологични новости, новости в нормативната база у нас и в ЕС;
¨      Изграждане на система за обучение на изпълнителски кадри;
¨      Стимулиране инициативността на членовете;
¨      Разширяване на диалога между фирмите от бранша;
¨      Представителство и поддържане на контакти с държавни органи с оглед защитата на интересите на членовете и изготвяне на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, стандарти и др., касаещи дейността на фирмите-членки.
¨      Присъждане на Знак за качество на онези членове, които с продукцията си удовлетворяват изискванията за качество въз основа на спазените правила за качествен контрол, разработени от сдружението .
¨      Предотвратяване на евентуалните нарушения, свързани със Знака за качество.

 ВИЗИЯТА на БАИС:

Ø  Легитимиране на работещите в областта на изолациите фирми от асоциацията;
Ø  Ограничаване влиянието върху пазара на нелоялните конкуренти и некоректните практики;
Ø  Спазване на гаранционните срокове и изискванията на законодателството;
Ø  Предлагане на качествени материали и услуги на пазара.

ITCD