Национален младежки форум

Компания

Национален младежки форум е най-голямата формална платформа на младежки организации в България, обединяваща 40 неправителствени младежки организации.

МИСИЯ НА НМФ 

Мисията на Национален младежки форум е да представлява интересите на младите хора в България и техните нужди, извеждайки на преден план значението и важността на младежките организации, тяхното развитие и участие в социалните и обществено-политическите процеси и да осигурява ефективен структурен диалог чрез сътрудничеството със съответните заинтересовани страни и институции, взимащи решения в младежката политика.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Основна целева група на организацията са младите хора, членове на Национален младежки форум – над 110 000 души. Платформата има няколко източника на финансиране: членски внос, дарения и финансиране от частни, обществени, държавни, европейски донорски програми.

ITCD