Асоциация на родителите на деца с увреден слух

София www.ardusbg.com

Компания

Асоциация на родителите на деца с увреден слух (АРДУС) е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, създадено през 1992г., да отстоява правата и защитава интересите на децата и младежите с увреден слух и семействата им пред държавните и общински органи, както и пред обществото като цяло. Организацията съдейства за по-добрата социална и личностна реализация на децата и младежите с увреден слух, подкрепя и подпомага техните семейства. В нея членуват родители, специалисти и хора, съпричастни към проблемите на децата и младежите с увреден слух.

            АРДУС е призната за представителна организация на национално равнище и е член на Националния съвет за хората с увреждания, консултативен орган към Министерски Съвет на Република България.

            Асоциацията е член на Националния съвет на хората с увреждания в България, към Европейския форум на хората с увреждания и на Европейска федерация на родителите на деца с увреден слух (FEPEDA).

            Сдружението има функциониращи Центровете за подкрепа и консултации на деца и младежи с увреден слух и техните семейства в гр. София, гр. Пловдив и Габрово.

            Асоциацията е лицензиран доставчик на социални услуги за деца и възрастни хора. Има издадени удостоверения за регистрация на "Мобилен център за работа с деца" от Държавна агенция за закрила на детето към Министерски съвет и "Мобилен център за интеграция на възрастни хора" от Агенция по социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика.

JobTiger Banner
JobTiger Banner