БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД

Компания

 "БОРИКА – БАНКСЕРВИЗ" АД  е акционерно дружество на БНБ и 28 търговски банки в България. Дружеството е специализирано в: изграждане на национални информационни системи и приложни програмни продукти за банковата сфера; доставка на удостоверителни услуги свързани с издаване на електронни подписи; проектиране и опериране на платежни системи; проектиране и опериране на платежни операции, инициирани с банкови карти; проектиране и опериране на авторизационни системи за картови разплащания; изграждане и опериране на техническа и технологична инфраструктура за обслужване на плащания с банкови карти; инженерингови услуги, свързани с монтаж, поддръжка и сервиз на АТМ и ПОС устройства и друга ИТ инфраструктура.
 

JobTiger Banner