Елаците-Мед АД
Софийска област www.geotechmin.com/biznes-napravleniya/minnodobivna-deinost/elatzite-med-ad над 300 служителя

Компания

Елаците-Мед АД, част от Група ГЕОТЕХМИН, е водещо дружество в минната индустрия на България с основен предмет на дейност, добив и първична преработка на медно-порфирни златосъдържащи руди от находище „Елаците“.  

Дейността се осъществява на територията на две площадки – Рудодобивен комплекс и Обогатителен комплекс. Добитата руда се транспортира от Рудодобивен комплекс, гр. Етрополе, до Обогатителен комплекс, в с. Мирково, по 6,7 километрова магистрална гумено-транспортна лента, разположена в уникален тунел, преминаващ през Стара планина.

Днес рудникът се нарежда на едно от първите места в Европа по производствена мощност в добива на медни руди.

Повече от три десетилетия Елаците и Геотехмин успешно внедряват съвременни технологични и управляващи системи и компютърни технологии, като през последните няколко години реализираме програма за дигитална трансформация на цялостния производствен процес.

Постоянно се търсят и реализират иновативни и екологични проекти. В Елаците-Мед са ангажирани над 1850 служители, като непрекъснатото се повишава тяхната квалификация, както и условията на труд и безопасността при работа.

Компанията допринася за социално-икономическото развитие на община Етрополе и общините от Средногорието, на чиито територии развива своята дейност.


Лятна Стажантска ПРОГРАМА

 

Ние планираме прецизно подбора на кадрите и управлявяме с голямо внимание кариерното им развитие.

През 2020 г. организираме 10-та юбилейна лятна Стажантска програма. Тя е насочена към студенти, завършили III, IV и V курс или млади специалисти, без стаж по специалността, от техническите и икономическите специалности, от различни висши учебни заведения, които имат желание да придобият практически опит в една от водещите компании в минната индустрия.

Стажантската програмата се провежда през юли, август и септември. Всеки кандидат може да заяви предпочитан от него период от време, от един до три месеца, в зависимост от възможностите.

Стажът се провежда на двете работни площадки на компанията – Рудодобивен и Обогатителен комплекс, от наставници с богат опит, доказали своите професионални умения в дружеството.

За изминалите девет години в Стажантската програма се включиха повече от 250 студенти, бакалаври и магистри от различни университети в страната. 52-ма от тях са вече служители на Елаците-Мед АД. Задържането и развитието на професионалисти за ключови позиции е в основата на успеха и стабилността на фирмата.

Програмата дава шанс за професионална реализация на млади специалисти, както е и успешна практика за сътрудничество между бизнеса и университетите.

 

 

Изисквания:

В Стажантската програма могат да кандидатстват студенти, обучаващи се по следните или сходни на тях специалности:

 

Разработване на полезни изкопаеми;

Открито разработване на полезни изкопаеми;

Обогатяване и рециклиране на суровини;

Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ;

Маркшайдерство и геодезия;

Механизация на минното производство;

Автоматика, информационна и управляваща техника;

Електроенергетика и електрообзавеждане;

Компютърни технологии в инженерната дейност;

Геология;

Геология и проучване на минерални и енергийни ресурси;

Техника и технологии на взривните работи;

Хидрогеология и инженерна геология;

Комплексна механизация и компютърно проектиране в машиностроенето;

Хидротехническо строителство;

Химично инженерство;

Физика;

Електроника и електротехника;

Машиностроителна техника и технологии;

Машиностроене и уредостроене;

Компютърно и софтуерно инженерство;

Телекомуникации;

Транспортна техника и технологии;

Технология и управление на транспорта;

Управление на проекти в строителството;

Транспортно строителство;

Международни икономически отношения;

Управление на човешките ресурси;

Право;

Бизнес администрация;

Туризъм.

 

 

Какво предлагаме:

 

Обучение в  мотивиращ екип от професионалисти, в едно от водещите дружества в минната индустрия на България;

Придобиване на практически познания и умения в реална работна среда;

Възможност за професионална реализация;

Трудов договор и месечно възнаграждение – за периода на стажа;

Добър пакет от социални придобивки.

 

 

Какво се очаква от кандидатите:

 

Желание да учат и да работят в екип;

Готовност за работа с нови технологии;

Отговорно отношение към процеса на обучение и поставените задачи;

Инициативност и организираност.

 

 

Как да кандидатствате за Стажантската програма

Очакваме от Вас автобиография, мотивационно писмо и уверение на e-mail: jobs@ellatzite-med.com или на адрес: Елаците-Мед АД, Отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация", с. Мирково 2086, Община Мирково, Софийска област, не по-късно от 1 май 2020 г.

Посочете периода, за който желаете и имате възможност да бъдете на стаж в Елаците-Мед АД, като имате предвид, че минималният срок е един месец.

 

Очакваме ви!

JobTiger Banner