ЧЕЗ България ЕАД

Компания

CEZ GROUP е една от водещите ютилити компании в Централна и Югоизточна Европа.

В световен мащаб Групата управлява 2 атомни електроцентрали, 18 въглищни топлоелектрически централи; 34 водноелектрически централи; 2 вятърни и 1 слънчева електроцентрали.

CEZ GROUP фокусира дейността си в областта на производството, пренос и разпределението на електроенергия, като присъства в свързани с тях дейности като добив на въглища, производство, пренос и разпределение на топлоенергия.

На Българския пазар Дружеството присъства от 2005 г. Дейността на Групата е фокусирана върху подобряване на качеството на доставката на електроенергия; подобряване нивото на обслужване на българските клиенти; осигуряване на условия за професионално и служебно развитие на служителите на компанията. Към днешна дата групата притежава следните дружества:

  • ЧЕЗ България – управлява отношенията на дружествата в рамките на ЧЕЗ Груп в България с институциите и ключовите играчи на енергийния пазар в страната. Друга основна роля на „ЧЕЗ България” ЕАД е да координира дейността на фирмите с общ мажоритарен собственик CEZ a.s. Това са „ЧЕЗ Разпределение България” АД; „ЧЕЗ Електро България” АД; „ЧЕЗ Трейд България” ЕАД;  ’ТЕЦ Варна’’ ЕАД; ЧЕЗ Лабораторис България” ЕООД
  • ЧЕЗ Електро България - осъществява дейности по обществено снабдяване с електрическа енергия, развитие на продукти и услуги, маркетинг и стратегия на продажбите, обслужване на клиенти на ниско и средно напрежение с общ и индивидуален подход
  • ЧЕЗ Разпределение България – поддържа мрежата и осигурява непрекъсната и качествена доставка на електрическа енергия на потребителите на средно и ниско напрежение в Западна България ;
  • ЧЕЗ Трейд България – търговия с ел. енергия на едро (внос, износ, транзит, участие в търгове за трансграничен капацитет) и продажбата на ел. енергия на привилигировани клиенти;
  • ЧЕЗ Лабораторис България – извършва входящ контрол и регистрация на новите електромери и превключватели, лабораторни изследвания и програмиране на електромерите;
  • ТЕЦ Варна – втората по големина топлоелектрическа централа в България и на Балканския полуостров.

За да се развива интензивно като компания, вътрешно-фирмената политика на международната енергийна група CEZ GROUP е насочена към развитието на потенциала на служителите. Тази политика целенасочено се внедрява и сред българските дружества, където на българските служители се предлагат нови условия за себеутвърждаване и професионално развитие. Нашите служители имат възможност да разгърнат своите професионални знания, умения и качества и да са част от утвърдена международна компания. Дружеството предоставя възможности на младите и все още неопитни специалисти да се усъвършенстват като стимулира техния труд и инвестира в тяхното професионално развитие.

Стажантска програма:

Целта й е да осигури възможности за професионално и личностно развитие за младите хора в регионите, в които осъществява дейността си и да запознае висококвалифицирани млади хора с възможностите в ЧЕЗ Груп в България като перспективен работодател. Нашата основна задача е да запознаем теоретично подготвените млади специалисти със спецификата и особеностите на реалния бизнес, като по този начин им осигурим един добър старт за тяхното кариерно развитие.

Стажантската програма се провежда във всички дружества на компанията (ЧЕЗ България ЕАД, ЧЕЗ Електро АД, ЧЕЗ Разпределение България АД)

За да кандидатствате по избраната от Вас длъжност в някоя от компаниите от Групата на ЧЕЗ в България, е необходимо да изпратите автобиография и мотивационно писмо на електронен адрес careers@cez.bg с посочен референтен номер и местоположение на длъжността. Вакантните длъжности може да откриете на интернет страницата на  дружеството: www.cez.bg

JobTiger Banner