Висше училище по застраховане и финанси

София 50 - 300 служителя

Компания

    Центърът за кариерно ориентиране и предприемачество е със статут на специализирано звено във ВУЗФ (www.vuzf.bg), което извършва консултантска, организационна и информационна дейност. Центърът осъществява връзката на висшето училище с работодателите във финансовата и застрахователната сфера, както и с различни национални институции, с които ВУЗФ е партньор.
    Една от основните дейности на центъра е консултирането на студентите на ВУЗФ по време на обучението им, при кандидатстване за стипендии, избор на подходяща работа, практика или стаж, както и относно възможностите за преквалификация.

VCD