Стама Ко ООД

Компания

Описание на компанията:

“Стама Ко” ООД е българско предприятие, основано през 2004 година, с основен предмет на дейност търговия на едро с брандови (маркови) бързооборотни стоки (FMCG) с български произход в европейски и световен мащаб. Дружеството търгува на международния пазар с всякакви бързообортни стоки, в т.ч. хранителни стоки, стоки за домакинството, напитки и др., което ще рече износ, вътреобщностни доставки (ВОД) и вътреобщностни придобивания (ВОП).

В този му формат и на този етап “Стама Ко” ООД е микро предприятие и вероятно средният брой заети в него няма да надскочи 10 души. Всички процеси, свързани с логистика и транспорт са аутсорснати, а персоналът, зает в предприятието, е с висока обща култура и способности, позволяващи му да оперира свободно във всички сфери, съпътстващи и регламентиращи националната, европейската и световна търговска дейност.

Местоположение на компанията:

В момента “Стама Ко” ООД се помещава в нает офис, в сграда, намираща се в град София на ул.“Суходолска” 98 и ползва прилежащите складови помещения. Спецификата на търговската дейност на предприятия от този род, предполага разполагането им в бизнес и търговски центрове далеч от централните части на населените места, такива с улеснен достъп на тежкотоварни автомобили и други подобни превозващи товари средства (кораби, самолети).

VCD Banner
JobTiger Banner