Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция

Пловдив bapop.org под 5 заети служителя

Компания

Изпълнителният директор отговаря за оперативното ръководство на дейността на Асоциацията, но не е нито член на сдружението, нито е член на Управителния съвет на същото.

Основни задължения:

1. Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет (УС);

2. Изготвя и предлага за приемане от УС на перспективен и годишен план за работа на Асоциацията и годишен проекто-бюджет;

3. Организира набирането на средства за дейността на сдружението;

4. Сключва договори (трудови и граждански) и ръководи работата на административния персонал на Асоциацията;

5. Отговаря за изпълнението на бюджета и се отчита за това пред УС и Контролния съвет (КС) на Асоциацията;

6. Подготвя годишните отчети за дейността на Асоциацията и ги предлага за приемане от УС;

7. Представлява Асоциацията заедно и поотделно с Председателя на УС във взаимоотношенията с трети физически и юридически лица и с държавните и обществените органи и институции;

8. Изготвя предложения за проекти за финансиране дейността на организацията, в т.ч. с национално и/или европейско съфинансиране;

9. Изпълнява и други задачи, възложени му от Председателя на Управителния съвет, свързани с дейността на Асоциацията.

 

Основни отговорности, присъщи на длъжността

1. Отговаря за провеждането на определената и формулирана от Общото събрание политика на Асоциацията;

2. Съблюдава спазването на Устава на организацията и сигнализира УС и КС за отклонения;

3. Планира, управлява и координира основните дейности по изпълнение решенията на Общото събрание на Асоциацията, включително годишните планове на организацията;

4. Контролира работата и постигнатите резултати от оперативната текуща дейност на организацията и докладва за тях на Управителния съвет;

5. Отговаря за финансово-счетоводната дисциплина и за обоснованото целенасочено изразходване на бюджета;

6. Води преговори от името на Асоциацията за повишаване на ефективността от стопанската дейност и на престижа на организацията, като съдейства за генериране и реализиране на нови идеи;

7. Популяризира и защитава интересите на Асоциацията, респ. на нейните членове, пред законодателната власт, правителството или широката общественост чрез всички форми на медийни изяви;

8. Представлява Асоциацията на официални случаи и срещи, в преговори, на конгреси, публични изслушвания и форуми и действа от нейно име.

Начин на кандидатстване:

Кандидатите подават документите на електронна поща: office@bapop.org или в запечатан плик на адрес: 4003 гр. Пловдив, ул. „Добротич“ №12; получател: БАПОП.

Срок за подаване на документите: до 17.30 ч. на 15.06.2020 г. /или с клеймо на писмото: 15.06.2020/

VCD