Идеин ЕООД

Компания

ИДЕИН ЕООД е българска консултантска компания, която предлага интегрирани решения за насърчаване на устойчивото икономическо развитие и повишаване качеството на живота в България. Услугите на компанията са основно фокусирани в дейности по управление и изпълнение на проекти за публичния и частния сектор, финансирани по различни програми на Европейския съюз. Във фирмата са заети около 20 експерта, които работят на трудови и рамкови граждански договори за предоставяне на регулярни консултантски услуги. Компанията разполага с богата база данни от български и международни висококвалифицирани консултанти, с които си партнира при реализиране на своите проекти. Изградена е и широка партньорска мрежа в Европейски контекст с водещи фирми, местни власти и регионални сдружения – необходима предпоставка за обмен на опит, внедряване на иновативни решения и добри практики.

Фирмата има офиси в град София и град Русе.

Ключови направления в работата на компанията са:

  • Подготовка, управление и изпълнение на програми, планове и проекти;
  • Оценка на нуждите от обучение в структури на държавната администрация, организиране и провеждане на обучения, семинари, работни срещи, вкл. разработване на учебни планове и програми;
  • Консултиране, обучение и изготвяне на ръководства за конкретни и други бенефициенти за подпомагането им в процеса на кандидатстване и изпълнение на проекти по схеми за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми;
  • Изпълнение на технически помощи за мониторинг и оценка на стратегически документи за управление на помощта от ЕС, както и оценка на стратегически документи за регионално развитие, вкл. в трансграничен и транснационален контекст.

ITCD