АНТИДОПИНГОВ ЦЕНТЪР

Компания

Антидопинговият център е орган за осъществяване на допингов контрол, превенция и борба срещу употребата на допинг в спорта.

АЦ е юридическо лице на бюджетна издръжка, което се управлява и представлява от изпълнителен директор - второстепен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на младежта и спорта.

Част от функциите на Антидопинговия център са: организиране и провеждане на допингов контрол; разработване, насърчаване и контрол при реализирането на антидопингови програми и провеждане на антидопингови кампании; осъществяване на международно сътрудничество в качеството си на национална антидопингова организация, както и мониторинг за спазването на международните стандарти за допингов контрол.

VCD