ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД

Компания

ЕНЕРГО-ПРО България ЕАД е най-големият частен производител на електроенергия чрез ВЕЦ в България. С обща инсталирана мощност от 103 МВт и средна годишна продукция от 255,000 МВтч ние сме също така най-голямата компания за производство на възобновяема енергия в страната.
 
Дружеството е основано през 2000г. в резултат на политика на международно развитие на компанията-майка ЕНЕРГО-ПРО а.с. 
 
Понастоящем компанията притежава и експлоатира осем водноелектрически централи (ВЕЦ), обединени в три каскади - Каскада „Санданска Бистрица”, Каскада „Копринка” и Каскада „Петрохан”.
 
Нашата цел е да покачим нивото на производителност и да подобрим надеждността на притежаваните от нас ВЕЦ с помощта на професионални и рентабилни инвестиции в рехабилитация и модернизация. Вече разполагаме със стабилност в производствените стойности, постигната чрез отлично техническо обслужване, оптимизация на работата и свеждане до минимум на неотработените водни количества.

JobTiger Banner