Енел Марица Изток 3 АД

София 50 - 300 служителя

Компания

От 2003 г. в топлоелектрическата централа „Енел Марица Изток 3” се изпълнява мащабен инвестиционен проект за рехабилитация и модернизация, който включва и изграждане на две сероочистващи инсталации (СОИ). От март 2008 влезе в експлоатация и втората СОИ. По този начин ТЕЦ Енел Марица Изток 3 се превърна в първата топлоелектрическа централа на лигнитни въглища, която отговаря напълно на европейските екологични стандарти. В момента двете СОИ намаляват емисиите серен диоксид с над 94%. Крайната цел на проекта е да бъдат обновени всички съществуващи съоръжения.
 

След приключването на рехабилитацията централата ще е с мощност над 900 МВт, а експлоатационният й живот ще се удължи с повече от 15 години. През 2006 г. бе въведен в търговска експлоатация Блок 2, а през пролетта на 2008 г. се предвижда приключването на цялостната рехабилитация. Стойността на проекта е над 700 милиона евро като 160 млн. евро са предназначени за най-всеобхватната екологична програма в България, реализирана на територията на електроцентралата.
 
Кой кой е
Собственици на Енел Марица Изток 3 АД са Enel със 73% дялово участие и НЕК с 27%.
 

Enel е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по инсталирани мощности в Европа. Произвежда, разпространява и продава газ и електроенергия в Европа, Северна и Латинска Америка. След придобиването на испанската ютилити компания Endesa (в партньорство с Acciona), Enel присъства в 22 държави с приблизително 75 500 MW производствена мощност (към 31 декември 2007 г.) и обслужва над 50 млн. енергийни и газови потребители. Листвана на Миланската фондова борса от 1999 г., Enel е италианската компания с най-голям брой акционери, с приблизително 1,7 млн. дребни и институционални инвеститори. Enel е и вторият по големина дистрибутор и продавач на природен газ с повече от 2,5 млн. клиенти и 10% пазарен дял.
 

НЕК е еднолично акционерно дружество със 100% държавно участие. Компанията е с предмет на дейност производство и пренос на електрическа енергия; централизирани покупки и продажби на електрическа енергия; снабдяване с електрическа енергия на потребителите, присъединени към преносната мрежа; внос и износ на ел. енергия; строителна и ремонтна дейност в областта на електропроизводството и електро-преноса и др. НЕК е основен износител на електроенергия за Балканския регион.

JobTiger Banner