Енемона АД

Компания

Енемона АД е публична българска инженерингова компания, основана
през 1990 г.
В компанията работят над 2800 висококвалифицирани,
работници, специалисти, експерти и мениджъри.

Енемона АД осъществява маркетинг, инженеринг, проектиране,
управление, реализация и въвеждане в експлоатация на енергийни, промишлени и граждански обекти в страната и чужбина.
Компанията изпълнява проекти по енергийна ефективност в сградния
фонд на промишлеността и енергетиката.
Проектираме и изграждаме възобновяеми енергийни източници.
Всички дейности се осъществяват по международно утвърдени стандарти.

 

 

 

 

JobTiger Banner