BenchMark

Company

www.benchmark.bg

  

Компанията

БенчМарк Груп е финансова и инвестиционна компания, която предлага услуги в сферата на капиталовите пазари, инвестиционни продукти и финансово консултиране. Дружествата от структурата на компанията предлагат различни финансови услуги и продукти, насочени към различен тип инвеститори:

БенчМарк Груп – предлага финансово консултиране в областта на корпоративните финанси и инвестиционното банкиране, инвестиционни продукти и проекти в областта на недвижимите имоти;

БенчМарк Финанс – лицензиран инвестиционен посредник, който извършва търговия с финансови инструменти – акции, облигации и ДЦК, и предлага платформата за търговия на международните финансови пазари - BenchMark Trader;

БенчМарк Фонд Имоти – дружество със специална инвестиционна цел за инвестиции в недвижими имоти. Същността на Фонда е в структурирането и професионалното управление на набраните от множество индивидуални и портфейлни инвеститори средства в балансиран и диверсифициран портфейл от недвижими имоти;

БенчМарк Асет Мениджмънт – управляващо дружество, което администрира три взаимни фонда: БенчМарк Фонд-1,  БенчМарк Фонд-2 и БенчМарк Фонд-3, както и предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.
Успехът на компанията и нейното развитие се основават най–вече на доброто партньорство с клиентите на дружеството, с финансовите институции, както и със съответните регулативни и надзорни органи.

JobTiger Banner