Дневен Център Солидарност за рехабилитация на зависими

София www.solidarnost-bg.org между 5 и 10 служителя

Компания

ДНЕВЕН ЦЕНТЪР  “С О Л И Д А Р Н О С Т” ЗА  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЗАВИСИМИ
Гр. СОФИЯ, , тел. 980 04 23, e-mail: solidarnost_bg@abv.bg

CENTRE DE JOUR "S O L I D A R I T E" AIDE AUX PERSONNES TOXICOMANES
SOFIA, tél : 980 04 23, e-mail: solidarnost_bg@abv.bg

КОИ СМЕ НИЕ

Солидарност е дневен център за рехабилитация на лица с наркозависимости.  Той е създаден от Сдружение Борба с епидемичните болести и наркоманиите – организация с нестопанска цел. Екипът ни е мултидисциплинарен и е съставен от психолози, социални работници и лекари. Ние работим под супервизията на една от най-известните терапевтични общности в Европа – Тремполин – Белгия (www. trempoline.be), както и в сътрудничество с Националния Център по Наркомании – гр. София.

НАШАТА МИСИЯ

Нашата цел е консултация, ориентация, рехабилитация и ресоциализация на наркозависими младежи, която да им гарантира здравословен живот без дрога, да ги обучи в социални умения и компетентности за справяне в рискови ситуации и да им отвори пътя за автономен живот.

ТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРОГРАМА

Първи контакт
Ние подпомагаме нашите клиенти с информация  за лечението на зависимостта според възможностите им и продължителността на употребата. Нашите специалисти анализират молбата на клиента, настоящата му ситуация и го подготвят за влизането му в Центъра.

Работа в групи
В център Солидарност груповата работа се извършва в две направления: педагогическо и терапевтично.
- Педагогическата работа включва участие в различни дискусионни групи и креативни ателиета, в които младите хора споделят трудностите и очакванията си, търсят решение на проблемите се, научават се да планират ежедневието и да съставят конструкти-вен проект на живота си. Това им позво-лява да се ориентират към нови житей-ски ценности като отговорност, взаимо-помощ, уважение и честност, които пов-лияват по-нататъшните им поведен-чески избори;
- Терапевтичната работа има за цел да проучи причините, довели до зависи-мостта и да обучи младежите да прие-мат и овладяват емоциите си, да разпознават потребностите си, да управля-ват себе си, дори и в състояние на стрес, да трансформират негативния образ за себе си в позитивен.

Работа със семействата
Ние вярваме, че семействата и близките на нашите клиенти са част от решението на проблема и им предлагаме:
- информация, изслушване и подкрепа;
- подпомагане в търсенето на реше-ния при трудностите, които срещат със своите близки-зависими окуражаваме ги в създаването и участието на групи за взаимопомощ, в които могат да споделят своите проблеми и своя опит.

Ресоциализация
Всичко усвоено в рамките на терапевтичната програма се прилага в живата социална среда.
Ние обучаваме младите хора, които са на лечение при нас в умения за психо-социално взаимодействие и ги мотивираме за разнообразни дейности: - ефективно общуване, презентация на себе си пред институции и в междуличностните контакти, търсене на работа, професионална квалификация и продължаване на образованието.

За контакти:
Център Солидарност, гр. София,
Тел.  02/ 980 04 23, e-mail: solidarnost_bg@abv.bg

Административно седалище, гр. София, бул. “Г. М. Димитров” № 14, офис 123
Тел./Факс:  02/ 971 10 96, e-mail: georgiev_anti_drugs@yahoo.com

Лице за контакт
проф. Петър Георгиев, Председател

Елена Николова, Изследване и проекти
GSM: 0888 414063, 0899 526533

Банкова сметка: 1452087316
Пощенска Банка

=====================================================================

СДРУЖЕНИЕ “БОРБА С ЕПИДЕМИЧНИТЕ БОЛЕСТИ И НАРКОМАНИИТЕ”
гр. СОФИЯ, бул. “Г.М.Димитров” 14, Тел.: 971 10 96,  e- mail: georgiev_anti_drugs@yahoo.com
ASSOCIATION “LUTTE CONTRE LES MALADIES EPIDEMIIQUES ET LA TOXICOMANIE”
SOFIA, 14, bul.”G.M.Dimitrov” Tél.: 971 10 96, é- mail: georgiev_anti_drugs@yahoo.com

ИНИЦИАТИВА “ПОСЛАНИЦИ НА НАДЕЖДАТА”

“Посланици на надеждата” е инициатива, създадена от Сдружение Борба с Епидемичните Болести и Наркоманиите. Нашата мисия е да подпомагаме рехабилитацията на наркозависими от  Дневния Център Солидарност  с цел тяхното възстановяване и ресоциализация. Желанието ни е да превърнем тази инициатива в широко обществено движение в полза лечението на наркозависимите.

Ние искаме да информираме обективно обществото за нашата програма, както и за формите на лечение на наркозависими и се обръщаме към хората, които могат да дарят пари и средства за тяхното възстановяване. Благотворейки, нашите бъдещи дарители стават “посланици на надеждата”, не само защото отделят част от своите средства, но и защото слагат началото на една промяна, която  показва, че изход има и че обществото е загрижено за това, което се случва с неговите деца.

Един от ефективните принципи на съвременната терапия на наркозависимостите е взаимопомощта. Смятаме, че е възможно да изведем този принцип от затворената среда на терапевтичните общности и да го внесем в живата среда на социума. Вярваме, че така всеки един от нашите бъдещи спонсори ще покаже своята съпричастност, отговорност и зрялост пред себе си, семейството си и обществото. Защото, както гласи една източна поговорка “Нито едно листо не пожълтява без мълчаливото съгласие на цялото дърво”. Ето защо инициативата “Посланици на надеждата” е едно споделено събитие – тя дава възможност за диалог и действие на различни обществени кръгове по отношение на една болезнена тема.

Инициативата “Посланици на надеждата” е насочена към:
- Бизнеса – подкрепата на една  социално-полезна идея ще придаде допълнителна стойност на техните търговски марки.
- Хората на изкуството, на които разчитаме да ни подкрепят, защото техните произведения са алтернатива на зависимото поведение и подпомагайки лечението на наркозависими те подпомагат оздравяването на обществото.
- Донори (дарителски организации) от неправителствената сфера, които имат близка до нас философия и мисия.
- Българските майки и бащи, защото семейството е част от решението на проблема на зависимостта. Подкрепяйки ни, те подкрепят борбата на техните деца срещу зависимостта.
- Младите хора на България, които присъединявайки се към инициативата, биха проявили съпричастие към лечението на техните връстници и приятели и биха сложили основата на едно бъдеще, в което дрогата намира все по-малко пространство.

В израз на благодарност нашите дарители ще получат символа на инициативата “Посланици на надеждата” – бяла лястовичка, изработена от сребро. Всеки родолюбив българин познава разказа на Йордан Йовков “По жицата”. Ние сме убедени, че в сърцата на българите има достатъчно топлота и милосърдие, които да отворят надежда за излекуване на хората с наркозависимости. Cмятаме, че инициативата “Посланици на надеждата” ще даде на младите хора, които са на лечение в нашия център много повече увереност и сила да намерят пътя към автономността и себереализацията.

В рамките на инициативата “Посланици на надеждата” ние предвиждаме още:
- Медийни публикации и дискусии по въпросите на зависимостите
- Участие в интервюта, радио и телевизионни предавания, които имат за цел да информират обществеността за това какво представлява зависимостта, какви са начините за лечението на зависимите и каква е актуалната ситуация в България
- Създаване на клип – некомерсиална реклама, популяризиращ инициативата
- Благотворително участие на частни и публични лица в телевизионни игри
- Организиране на благотворителни концерти, театрални постановки, изложби, хепънинги, jam sessions, приходите от които ще отидат във фонд “Функциониране на Дневен център Солидарност”

Автор на инициативата: Елена Николова, Сдружение за Борба с Епидемичните болести и Наркоманиите, “Изследване и проекти”
0888 41 40 63,
0899 52 65  33

JobTiger Banner