Агроном
с. Хотово
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Агроном

с. Хотово длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Описание на позицията

ТРУДОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1.Организира и ръководи производството на продукцията.
2.Съставя технологически карти за отглеждането на отделните култури.
3.Отговаря за качеството на посевния и посадъчен материал.
4.Организира и ръководи изпълнението на отделните агротехнически мероприятия - основна и предсеитбена обработка на почвата, основно торене, сеитба/засаждане, грижи по време на вегетация на културите, подхранване с тор, окопаване, борба с болести и неприятели, прибиране на реколтата и заготовка на продукцията за реализация.
5.Отговаря за количествените и качествени параметри на влаганите материали и суровини в производството.
6.Отговаря за изпълнението в срок и качество на агротехническите мероприятия.
7.Провежда периодично обучение на селскостопанските работници по спазване изискванията на технологията при отглеждането на отделните култури.
8.Контролира дейността на селскостопанските работници чрез ръководителя на бригада или непосредствено.
9.Следи и отговаря за своевременната доставка на необходимите материали и суровини.
10.Организира и ръководи изпълнението на мероприятия по борба с вредители и болести по културите.

Информация за контакт

Телефон: 0878336935

Zaplatomer