„Екология и опазване на околната среда”
община Кричим
длъжност на пълно работно време
От 500 до 1000 лв.

„Екология и опазване на околната среда”

община Кричим длъжност на пълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

община Кричим

Отговорности

• Осигуряване административното обслужване на физически и юридически лица по въпроси, свързани с околната среда, земеделие и животновъдство;
• Разработване на експертни анализи и изготвяне на становища по опазване на околната среда на населеното място и здравословната околна среда на населението;
• Организира, контролира, ръководи и отчита програмите за заетост в общината;
• Участва и осъществява контрол при изпълнението на проекти на общината, свързани с опазване и възстановяване на околната среда;
• Изпълнява и други възложени задачи, свързани с длъжността.

Изисквания и необходими умения

• Минимална степен на завършено образование – висше инженерно-техническо, екология, екология и опазване на околната среда, специализации в областта на мониторинга на околната среда;
• Минимален професионален опит – стаж на подобна длъжност ще се счита за предимство;
• Брутна заплата за длъжността – 810 лв.;
• Други изисквания – предимство е опит и познание в прилагането на законодателството в областта, свързана с управлението на отпадъците, екологичното законодателство и опазване на околната среда;
• Компютърна грамотност - владеене на Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.

Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите:
- заявление за постъпване на работа;
- копие от документ за самоличност;
- документ за придобито образование, специалност, квалификация и трудов/служебен стаж (при наличие на такъв);
- aвтобиография – CV.
Начин на провеждане на подбора \ на два етапа \:
- 1- ви етап по документи;
- 2- ри етап провеждане на интервю.

Документите се приемат в срок до 16.04.2020г., в сградата на община Кричим с административен адрес гр. Кричим, пл.“Обединение“ № 3, първи етаж, стая № 13 – деловодство от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Информация за контакт

Телефон: 03145 2083