Община Враца
50 - 300 служителя Кандидатстване
Главен вътрешен одитор
Враца
длъжност на пълно работно време

Главен вътрешен одитор

Враца длъжност на пълно работно време

За нас

Община Враца обявява конкурс за длъжността „Главен вътрешен одитор” в Звено за вътрешен одит.

Начинът за провеждане на конкурса:
Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които кандидатите за участие в конкурса, трябва да представят са:
- Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) по образец;
- Декларация от лицето по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС за неговото гражданство, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност по образец;
- Заверено копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
- Заверено копие от сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите или копие на валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;
- Заверено копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит или придобит ранг като държавен служител (ако има такъв);
- Професионална автобиография;
- Заверени копия на други документи – за компютърни умения, сертификати; заповеди, договори, длъжностни характеристики, др. подобни, удостоверяващи опит в разработване и/или управление на проекти и др. (ако притежава такива).
Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

Срок и място за подаване на документите:
Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която кандидатства, точен адрес и телефон за връзка. Документите се подават в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, „Център за административно обслужване” – гише „Общо деловодство”, в срок до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението. В случай, че крайният срок е неработен ден – срокът изтича в първия работен ден след него. Когато документите се подават чрез пълномощник се прилага и пълномощното по Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС.
Документите може да се подават и по електронен път на еmail: obshtinavr@b-trust.org, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията от лицето от настоящото Обявление следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. Информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път.

Общодостъпно място, където ще се обявяват списъците или другите съобщения във връзка с провеждането на конкурса е официалния сайт на Община Враца – www.vratza.bg. и информационното табло в сградата на Община Враца. За допълнителна информация: 0882 442121

Отговорности

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в управлението, включително на средства на Европейския съюз с оглед постигане целите на Община Враца. Извършва одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове в Община Враца.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Изисквания и необходими умения

Минималните и специфичните изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:
- Кандидатите да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.
- Кандидатите да притежават сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от Министъра на финансите или да притежават валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.
- Кандидатите да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „Бакалавър“.
- Кандидатите да имат най-малко 2 (две) години професионален опит или присъден най-малко IV-ти младши ранг (в случай, че има придобит такъв)
Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността – 610.00 лв. Брой работни места - 1 бр.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:
- Предпочитано професионално направление, по което е придобито образованието – икономика, счетоводство и финанси;
- Познания в областта на местното самоуправление и местната администрация;
- Познания на нормативната уредба, касаеща дейността;
- Аналитична компетентност; Ориентация към резултати; Работа в екип; Фокус към клиента (вътрешен/външен); Комуникативна компетентност; Професионална компетентност;
Дигитална компетентност.

Ние Ви предлагаме

Основният размер на заплатата за длъжността е в размер от 610 лв. до 1 205 лв. и се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

Информация за контакт

Телефон: 0882 442121