Банка ДСК ЕАД
Консултант продажби кредитна карта DSK Wizz AIR
София
длъжност на пълно работно време

Консултант продажби кредитна карта DSK Wizz AIR

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

„БАНКА ДСК” ЕАД ОБЯВЯВА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
Консултант продажби кредитна карта DSK Wizz AIR
за град София


За най-актуалния си проект Банка ДСК търси динамични и комуникативни личности. За да популяризира новата ко-брандирана кредитна карта DSK Wizz Air, Банка ДСК предлага свободни позиции за гр. София за Консултант продажби. Ако търсите предизвикателства, не се колебайте да кандидатствате при нас!

Основни задължения:
• Привлича и консултира клиенти, оферирайки крeдитна карта DSK Wizz AIR.
• Отговаря за постигането на поставените цели.
• Работи за привличането на нови клиенти за Банка ДСК.
• Попълва исканията за кредитни карти и подготвя кредитното досие.

Изисквания за заемане на длъжността:
• Образование – Средно;
• Да има много добри комуникативни способности и умения за работа в екип;
• Да бъде ориентиран към постигане на поставените цели;
• Умения за ясна, точна и убедителна комуникация с различен тип клиенти.

Банка ДСК предлага:
• Работа във водеща финансова институция с изградени традиции и име на пазара;
• Възможност за развитие и израстване в личен и професионален план;
• Атрактивна и гъвкава схема на заплащане в зависимост от постигнатите резултати.

Необходими документи за кандидатстване:
• Професионална автобиография /CV/ на български език – с актуална снимка.

Документите изпращайте в срок до: 15/12/2018 г. на e-mail: vasil.gospodinov@dskbank.bg

Контакт ще бъде установен с кандидатите, одобрени по документи.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА:
„Банка ДСК“ ЕАД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията с ЕИК 121830616, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. „Московска“ № 19.

Личните данни, които предоставяте при кандидатстване по тази ОБЯВА се обработват и съхраняват от „Банка ДСК“ ЕАД като Администратор на лични данни при стриктното спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и Закона за защита на личните данни.

Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата Ви като субект на данни, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на субектите на данни е публикувана в раздел „Кариери“ на Интернет страницата на „Банка ДСК“ ЕАД.

Zaplatomer.bg