Pressreleases

Стартира проект „Организиране и провеждане на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” в цялата страна

Tuesday, 10 February 2015

ПРОЕКТ BG051PO001-2.2.02
„УСЛУГИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГЪВКАВ ПАЗАР НА ТРУДА”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 
На 17 февруари стартира проект „Организиране и провеждане на 60 дни на кариерата и до 420 семинари за заети лица” за целите на проект „Кариерно развитие на заети лица”, BG051PO001-2.2.02 „Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Проектът се изпълнява от ДЗЗД (Дружество по закона за задълженията и договорите) „Дни на кариерата и семинари” в рамките на цялата страна. Основната цел на дните на кариерата за заети и самонаети лица, които ще бъдат организирани по настоящия проект, е да се предостави актуална информация на заинтересованите лица по отношение на съществуващи възможности за професионално и кариерно развитие на пазара на труда. Това са събития, на които бизнесът (в т.ч. и обучителните организации) и специалистите си дават среща за обмяна на информация и идеи; за запознаване с нови тенденции и възможности; за дискусия по актуални проблеми, свързани с пазара на труда. Друга основна цел на дните на кариерата е да се популяризира идеята за ученето и развитието през целия живот – идея, която от много години вече усилено и успешно се прилага в страните на Европейския съюз.

Дните на кариерата ще се проведат в 41 населени места в цялата страна. Началото е на 17 февруари в Благоевград, а краят - на 10 юли в Пловдив. Първите дни на кариерата ще се проведат в Благоевград (17.02.15), Дупница (18.02.2015) и Кюстендил (19.02.15), непосредствено следвани от първите два семинара в Благоевград (18 – 19.02.2015).

Освен 60 дни на кариерата, в цялата страна ще се проведат и 420 обучителните семинари за заети лица по осем различни теми, свързани с пазара на труда, професионалното развитие, новите възможности и тенденциите.

Семинарите ще се проведат в 27 града в България, а участниците ще се запознаят със съвременни теории и добри примери, както ще имат и възможността да участват в различни кратки упражнения и демонстрации, дискусии и работни групи. Осемте теми за семинарите са насочени към усвояване на стратегии за търсене на работа и идентифициране на очакванията на работодателите, професионално ориентиране и консултиране, работа в екип и др.


Дните на кариерата и обучителните семинари ще се проведат в периода февруари – юли 2015, като графиците за конкретните събития по места ще бъдат публикувани онлайн в началото на всеки месец.

Всички градове, в които ще се проведат дни на кариерата и семинари, както и изчерпателна допълнителна информация за програмата и съдържанието на семинарите, можете да получите на www.jobtiger.bg/krzl или на тел: 02 49 180 24 | 02 49 180 19
Back
Zaplatomer Banner