Геострой АД
more than 300 служителя Apply
Стажанти в Дирекция Строителство (Ппмощник технически ръководител)
Sofia
full-time internship position

Стажанти в Дирекция Строителство (Ппмощник технически ръководител)

Sofia full-time internship position

About us

Геострой АД е една от водещите строителни компании в областта на промишленото и гражданско строителство, хидротехническото, минно и тунелно строителство, благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда. Чрез непрекъснато развитие на иновативни технологии и прилагане на високи професионални стандарти компанията успешно е реализирала редица мащабни инфраструктурни проекти и проекти в областта на промишленото и гражданско строителство – метростанции с прилежащите тунелни участъци, системи за управление на отпадъците, водни проекти, пречиствателни станции, водноелектрически централи и други.

Responsibilities

По време на Вашия стаж в Геострой Вие ще:
• Организирате дейността по изграждането на обекта в съответствие с проектно-сметната документация при спазване на техническите правила и нормативи под ръководството на прекия ръководител
• Изготвяте графици за изпълнение на проекта
• Изготвя количествени сметки относно извършени СМР
• Контролира работата на собствен персонал и на подизпълнители и отговаря за оптималното натоварване на ресурсите
• Контролира качеството на изпълнените видове работа и спазване на трудовата безопасност на обекта

Requirements and necessary skills

Нашите изисквания:
• Да сте студенти в края на обучението си за бакалавър или магистър в някоя от специалностите: Строителство на сгради и съоръжения или Хидротехническо строителство
• Да сте придобили добра теоретична подготовка
• Да имате добри компютърни умения – MS Office Package

We offer

Какво предлага Геострой на своите стажанти:
• Месечно възнаграждение
• Ваучери за храна
• Работа по проект
• Напътствия от ментор
• Да се учиш от най-добрите в бранша

Как да кандидатствате за стаж:
• Подайте автобиография и мотивационно писмо на careers@geostroy.com, не по-късно от
30 април 2018 г.
• Посочете периода, в който имате възможност да бъдете на стаж, като имате предвид, че Стажантската програма протича в периода от месец юли до месец септември.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани с внимание и спазване принципите на конфиденциалност. Данните, които предоставяте ще бъдат използвани само за целите на настоящия подбор.