Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество


Младши експерт в ТБ Бургас при ТД Бургас на КПКОНПИ
Burgas
full-time

Младши експерт в ТБ Бургас при ТД Бургас на КПКОНПИ

Burgas full-time

Job Description

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ

в Териториално бюро Бургас към Териториална дирекция Бургас при Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
1. Кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител; 2. Минимална образователно-квалификационна степен – бакалавър;
3. Специалност – икономика, администрация и управление, хуманитарни науки;
4. Минимален професионален опит – не се изисква и/или V младши ранг;
5. Да притежава или да получи разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител (ЗДСл), актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
II. Начин за провеждане на конкурса:
- Решаване на тест;
- Интервю.
ІII. Необходимите документи, място и срок на подаването им:
1. Писмено заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС);
2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС - по образец;
3. Копие от диплома за завършено образование. При издадена диплома за висше училище в чужбина се прилага удостоверение за признато образование;
4. Други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от ЗДСл, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
Документите да се подават в деловодството на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с адрес: ул.“Г.С.Раковски“ № 112, ет. 3, ст. 301 всеки работен ден от 9.30 ч. до 17.30 ч. в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, телефон за справки и допълнителна информация – 02/ 9234 261 и 02/ 9234 251.


IV. Описание на длъжността, съгласно длъжностната характеристика:
Подпомага организирането и осъществяването на деловодната дейност в териториалното бюро.
V. Граници (от-до) на заплатата, определена за длъжността за степен 1 – от 510 лв. до 1100 лв., съгласно Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (НЗСДА).
При назначаване на кандидата, спечелил конкурса, се определя основна месечна заплата по Приложение 1 към НЗСДА и съгласно Вътрешните правила за заплатите в КОНПИ.
VІ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.
VIІ. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса да бъдат обявявани на електронната страница на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

*
*}