Централна техническа база - с. Соколово
Младши експерт в отдел „Управление, контрол и информационно обслужване“
Соколово
full-time

Младши експерт в отдел „Управление, контрол и информационно обслужване“

Соколово full-time

Job Description

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg

Изх. № 4432/08.10.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-383/08.10.2018 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:МЛАДШИ ЕКСПЕРТ


В отдел „Управление, контрол и информационно обслужване“ при Централна техническа база с. Соколово, дирекция към Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – професионален бакалавър;
професионален опит – не се изисква
или
минимален ранг – V младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Професионална област - стопански науки/технически науки.
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност: MS Office, Internet, работа с правно-нормативни продукти
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
декларация по чл. 4, ал. 1, т.2 от ЗЗЛД;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
данни за здравното досие, съгласно чл.11 (6) от Наредба № 3/25.01.2008 г. на МЗ и МТСП/ще бъде предоставен на място от служител от отдел ЧРКА/
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
автобиография.
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в Централна техническа база – с.Соколово, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на Централна техническа база-с. Соколово, община Дряново, област Габрово. Телефон за справки и допълнителна информация – 06722/2223 г-жа Мая Лалева.
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Участва в изпълнение на дейността и функциите на отдела и дирекцията в съответствие с провежданата политика от Агенцията; Обработва, архивира, съхранява и размножава техническа документация; Участва в процеса на цифрово архивиране, съхраняване и възстановяване на информацията от техническа документация; Оказва методическа помощ на останалите служители в отдела и дирекцията по отношение на изготвени документи, становища, отчети, справки, кореспонденция и др.
VІІІ. Размер на основната заплата – минималният праг на степен 4, определен за длъжността 510 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурса за длъжността: 1 бр.СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”

Teleperformance Greece