Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Главен експерт в сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”
Ботевград
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите”

Ботевград длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg
Изх.4288/04.10.2018 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед № РД-10-376/04.10.2018 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ

в сектор СБ Ботевград на отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите” в Тeриториална дирекция ”Държавен резерв” гр. София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование - бакалавър;
професионален опит - 2 години;
или
минимален ранг - IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 10 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Професионална област - Технически науки - енергетика.
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност - MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти;
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест;
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1. Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ;
декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
данни за здравното досие съгласно чл.11, (6) от Наредба № 3/25.01.2008г. на МЗ и МТСП;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
автобиография.
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават в ТД „Държавен резерв”- гр. София, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв“ гр. София, ул. „Алдомировска“ №114. Телефон за справки и допълнителна информация – 02/802-90-62 г-жа Павлина Иванова
VІI. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Отговаря за цялостната дейност по осигуряване на правилната експлоатация и надеждна работа на електрооборудването, машините и съоръженията в СБ Ботевград.
Осъществява поддръжката и текущия ремонт на електрооборудването, машините и съоръженията в СБ Ботевград.
VІII. Минимален размер на основна заплата – минималният праг на степен 4, определен за длъжността – 600 лв.
IX. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.
СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
” Държавен резерв и военновременни запаси”Teleperformance Greece