Териториална дирекция Държавен резерв гр. София
Старши Юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване”
Sofia
full-time

Старши Юрисконсулт в отдел „Финансови дейности и правно обслужване”

Sofia full-time

Job Description

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg
Изх. 142/10.01.2019 г.


О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) и заповед № РД-10-5/10.01.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:

СТАРШИ ЮРИСКОНСУЛТ

в отдел „Финансови дейности и правно обслужване” на Тeриториална дирекция ”Държавен резерв” гр. София към Главна дирекция „Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси” при Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование - магистър;
професионален опит - 1 година;
или
минимален ранг - V младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
кандидатите следва да са положили практико – теоретичен изпит пред Министерство на правосъдието и да имат придобита юридическа правоспособност.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Професионална област – Правни науки
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
компютърна компетентност - MS Office, Internet, работа с правно-информационни продукти;
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест;
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1. Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във връзка с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ;
декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
удостоверение за придобита юридическа правоспособност;;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
автобиография.
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административния регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. „Московска” № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”.
Телефон за справки и допълнителна информация – 02/9210301 г-жа Мария Вълчева, 02/9210221 г-жа Аня Донкова;
VІI. Описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Целта на заемащият длъжността е свързана с осъществяването на процесуално представителство, както и изразяване на становища и разработване на предложения за решения на правни проблеми, свързани с цялостната дейност на ТД ”Държавен резерв” София в съответствие с действащото законодателство.
VІII. Размер на основна заплата – 1100 /хиляда и сто/ лв.
IX. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.
СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
” Държавен резерв и военновременни запаси”Zaplatomer.bg