ТД Държавен резерв гр. Плевен
Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“
Плевен
длъжност на пълно работно време

Главен експерт в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“

Плевен длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДСл и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-45 /20.02.2019г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:


ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ


в отдел „Финансови дейности и административно-правно обслужване“ на Териториална дирекция „Държавен резерв” гр. Плевен при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” – гр.София.

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – бакалавър;
професионален опит – 2 години;
или
минимален ранг – IV младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 (в действащата към момента редакция) от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
информатика, инженер по компютърни системи
ІІІ. Допълнителни умения, носещи предимство на кандидата:
професионална област – информатика;
компютърна компетентност – Microsoft Office, Интернет, счетоводни продукти
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4, и т. 7 от ЗЗКИ;
декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
автобиография.
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административен регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, ул.“Васил Левски“ № 192, етаж 3 в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса.
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват на информационното табло на ТД „Държавен резерв” гр. Плевен, ул.“Васил Левски“ № 192, етаж 3. Телефон за справки и допълнителна информация – 064/897225– г-жа Нели Георгиева.
VII. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Подпомагане работата на ТД „Държавен резерв“ – гр.Плевен и на служителите чрез внедряване на приложения и програмни продукти за управление на материалните запаси, документооборота, реда за достъп до информация.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността 610 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1бр.


СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”
Zaplatomer.bg