АЛОПЛАСТ РИСЪРЧ ООД
Служител производство
Pleven
part-time
Between 500 and 1000 bgn

Служител производство

Pleven part-time Between 500 and 1000 bgn

About us

АЛОПЛАСТ РИСЪРЧ ООД обявява позицията във връзка с изпълнението на АДБП № BG16RFOP002-2.024-2122-C01, с наименование „ Насърчаване на предприемаческа инициатива за производство на изкуствени тазобедрени стави и ортопедични инструменти", процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност‘ 2014 г. -2020 г.

Responsibilities

-Участва активно в организацията и протичането на производствения процес по производство на изкуствени тазобедрени стави и ортопедични инструменти;
-Изпълнява функции на оператор Високоскоростен вертикален обработващ център
-Осигурява работния цикъл на обработващия център
-Следи за възникнали проблеми и дефекти при производството.

Requirements and necessary skills

-Във връзка със социалната насоченост на проекта позицията е за лице с трайни увреждания (Лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто).
Образование – средно/висше
Място на работа- гр. Плевен
Период на заетост (в месеци) 12 месеца
Часова заетост 4 часа
Допълнителни изисквания към кандидатите:
1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.