Служител производство
Плевен
длъжност на непълно работно време
От 500 до 1000 лв.

Служител производство

Плевен длъжност на непълно работно време От 500 до 1000 лв.

За нас

АЛОПЛАСТ РИСЪРЧ ООД обявява позицията във връзка с изпълнението на АДБП № BG16RFOP002-2.024-2122-C01, с наименование „ Насърчаване на предприемаческа инициатива за производство на изкуствени тазобедрени стави и ортопедични инструменти", процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.024 „Насърчаване на предприемачеството“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност‘ 2014 г. -2020 г.

Отговорности

-Участва активно в организацията и протичането на производствения процес по производство на изкуствени тазобедрени стави и ортопедични инструменти;
-Изпълнява функции на оператор Високоскоростен вертикален обработващ център
-Осигурява работния цикъл на обработващия център
-Следи за възникнали проблеми и дефекти при производството.

Изисквания и необходими умения

-Във връзка със социалната насоченост на проекта позицията е за лице с трайни увреждания (Лице с установена степен на трайно намалена работоспособност или определени вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто).
Образование – средно/висше
Място на работа- гр. Плевен
Период на заетост (в месеци) 12 месеца
Часова заетост 4 часа
Допълнителни изисквания към кандидатите:
1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.