"ПС ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Строителен инженер ПС /Пътно строителство/ - Началник обект
гр. Кърджали
full-time

Строителен инженер ПС /Пътно строителство/ - Началник обект

гр. Кърджали full-time

Responsibilities

ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОТГОВОРНОСТИ:

• Организира, ръководи и контролира работата на поверения му строителен обект по всички икономически и технически въпроси;
• Участва в изработване на пълни и точни проектно-сметни документации по проекта, изготвя линейни графици за изпълнение на обекта и отговаря за точното им изпълнение;
• Организира и отговаря за изпълнение на задачите, ритмичността на строителството, качеството и ефективното използване на суровините, материалите, механизацията, основните и оборотни фондове и човешката сила;
• Организира планирането, изчисляването и съставянето на отчети;
• Комуникира с участниците в строителния процес – Възложител, Строителен надзор, Подизпълнители, експлоатационни дружества и др.;
• Координира работата на отделните изпълнители и подизпълнители, и следи и отговаря за спазване на проектната себестойност;
• Отговаря за своевременното съставяне на актове и протоколи по време на строителството съгласно Наредба №3 издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството;
• Съставя вътрешно фирмени актове и протоколи за извършени работи към наети от фирмата подизпълнители;
• Приема, инструктира и контролира работата на строителни бригади и работници, планира и отчита дейността им, заявява необходимите материали и ресурси на поверения му обект;
• Отговаря за цялостната координация по изграждането и пускането в експлоатация на обекта; за целесъобразно и ефективно планиране и влагане на ресурсите; за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на строителната площадка.

Requirements and necessary skills

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

• Висше строително инженерно образование - специалност ПС /Пътно строителство/;
• Минимум 5 години опит в областта на пътното строителство с участие като Ръководител обект, Началник обект или Технически ръководител при изпълнение на пътни обекти (изграждане, ремонт и рехабилитация на пътища и съоръжения);
• Минимум 3 завършени и предадени обекта пътно строителство;
• Много добри познания на строителния процес като стандарти, технология, детайли, организация и планиране на процеса;
• Добри организационни и ръководни качества. Умения за ръководене и управление на собствени екипи и механизация на фирмата и на подизпълнителите;
• Добро познаване на нормативната уредба (ЗУТ, ЗОП) и всички свързани с тях подзаконови разпоредби;
• Отлични комуникативни и организационни умения;
• Работа с компютър – Word, Excel, AutoCad;
• Валидна шофьорска книжка;
Careerdays.bg