Дори и да не го осъзнаваме, сключването на трудов договор, особено когато е за първи път, е важен момент в живота на всеки човек. Трудовият договор е документът, от който произтичат конкретните права и задължения докато сте на работа. Въз основа на него ще знаете кога, как, колко и за какво ще получавате заплата. Информираността по отношение на трудовите права и познаването на основните елементи на трудовия договор са гаранция за успешен старт и перспектива в професионалното ви развитие.

Дефиницията. Трудовият договор е споразумение между служителя и работодателя, по силата на което служителят се задължава да предоставя работната си сила за ползване на работодателя, като изпълнява определена работа и се съобразява с установените от закона ред за това, а работодателят - да създаде необходимите условия за използване на работната сила и да заплаща на служителя уговореното трудово възнаграждение.

Имайте предвид, че работодателят не може да изисква от Вас представянето на всякакъв вид документи. Трудовият договор се сключва в писмена форма, лично между служителя и работодателя, преди постъпването на работа. Има комплект от документи, които младият специалист трябва да представи при сключването на трудовия си договор:
 • документ за самоличност, който се връща веднага;
 • документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работа, за която лице кандидатства;
 • документ за стаж по специалността, когато за длъжността или работата, за която лице кандидатства, се изисква притежаването на такъв стаж;
 • документ за медицински преглед само при първоначално постъпване на работа или след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало.
Служителят е равнопоставен на работодателя. Важно е да знаете, че сключването на трудов договор е двустранен процес, при който страните са равнопоставени – не само работодателят, но и служителят може да прави предложения за включването на условия в договора. Уговарянето от служителя на по–високо възнаграждение, по–голям отпуск или допълнителни права не са забранени, напротив, те са признак за добра информираност и самочувствие, които са търсени качества в днешно време.

Обърнете внимание на важните елементи от договора:
 • място на работата – ако не е уговорено друго се приема, че това е седалището на предприятието;
 • характер на работата – значимостта на тази част от договора се дължи на факта, че работодателят не може едностранно да го променя (освен в предвидените в закона случаи за определен срок);
 • размер на платения годишен отпуск – минималният размер е 20 дни. Няма пречка да уговорите и по-голям. Трябва да знаете, че ако постъпвате на работа за първи път, можете да ползвате отпуск, само след като придобиете 8 месечен трудов стаж;
 • продължителност на работния ден – нормалната продължителност на работния ден е до 8 часа, а на работната седмица – до 40 часа. Трудът, положен извън тази продължителност се заплаща по-високо като извънреден труд. Ако работодателят не е спазил изискванията на закона, Вие имате право да откажете полагането на извънреден труд;
 • еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор – това е законово изискване и работодателят не може да го променя в своя полза;
 • трудово възнаграждение – минималната работна заплата за страната в момента е 240 лева нето.
Не пропускайте срока за постъпване на работа. След подписването на трудовия договор работодателят има задължение да предостави на служителя копие от сключения договор, както и копие от уведомлението до Националната агенция по приходите. В едноседмичен срок от получаване на тези документи служителят е длъжен да постъпи на работа. Ако не постъпи в този срок, трудовото правоотношение ще се смята за невъзникнало.

Помнете, че постъпването Ви на работа е важен момент от трудовото правоотношение, който трябва да бъде удостоверен писмено от работодателя.

Трудов договор с клауза за изпитване. Много често в практиката се сключва трудов договор със срок за изпитване до 6 месеца. Целта на този вид договори е да се провери годността на служителя да извършва определената работа. Обикновено този срок се уговоря в полза на работодателя и само той може да прекрати договора без предизвестие, но няма пречка този срок да бъде уговорен и в полза на служителя. Ако не бъде уговорено друго, срокът за изпитване се смята за уговорен в полза и на двете страни, което означава, че до изтичане на срока всяка от страните, която не е доволна от работата, може да прекрати договора без предизвестие. В случай че никоя от страните не прекрати трудовия договор в уговорения срок, то той се смята за окончателно сключен.

Не допускайте да Ви налагат неизгодни за Вас задължения. Уговорените права и задължения в трудовия договор могат да бъдат изменяни само по взаимно съгласие на страните. Работодателят няма право да Ви задължава да подписвате допълнителни споразумения и да променяте условията на договора.

Помнете, че прекратяването на трудовото правоотношение от работодателя не може да стане без наличието на сериозни причини. Основанията за прекратяване на трудовото правоотношения от работодателя (включително уволнение) са изрично изброени в закона. В голямата си част те са обективни (закриване на предприятието, достигане на пенсионна възраст, осъждане на работника и служителя). При трудов спор, в тежест на работодателя е да представи пред съда съществени доказателства, че правното основание, което е посочено в заповедта за прекратяване на трудовия договор, наистина съществува. В противен случай съдът постановява възстановяване на служителя на предишната му позиция със същата заплата.

В заключение ще кажем, че в днешно време информацията, свързана с трудово-правните ни отношения с работодателите е от съществено значение. Тя е достъпна за всички. Има и достатъчно специалисти, с които може да бъде направена консултация. Помнете, че законите са не за да се водят войни между работодатели и служители, а за да се предотвратяват нежелани ситуации, за да може и двете страни да са спокойни и сигурни.

Материалите са предоставени от „Евролекс България”, водеща правна кантора, предоставяща юридически консултации на частни инвеститори и държавни институции във всички сфери на бизнеса. „Евролекс България” има изключително успешна практика в области като енергетика, води, недвижими имоти и строителство, концесии и обществени поръчки, корпоративно и търговско правo, ПЧП и др.