Сдружение Асоциация Родители

Компания

 

Асоциация Родители е учредена на 19 Юни 2001 г. като сдружение за осъществяване на общественополезна дейност, създадено съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Ръководен орган е Управителния съвет с председател Ева Христова Борисова.

• Член на ЕРА – Европейска родителска асоциация
•  Национален координатор и член на Управителния съвет на Националната мрежа за децата - мрежа от неправителствени организации, работещи по проблемите на защита на децата.
• Член на Консултативния обществен съвет по образование към Столична община
• Член на работната група “Превенция на насилието” към Националния съвет за закрила на детето
• Член на работната група “Изработване на национален план за действие срещу сексуалната злоупотреба и сексуалната експлоатация на деца с комерсиална цел” към Националния съвет за закрила на детето
• Член на работната група “Национален план за защита правата на децата в Интернет” към Националния съвет за закрила на детето
• Член на работна група към “Коалиция 2000” за антикорупционно образование.

Нашата мисия е:
Да насърчим родителите да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат и да подкрепим децата да се превърнат в най-добрите възрастни, които могат да станат.

Основни цели на организацията
(извлечение от устава)
Развитие и утвърждаване на идеята за родителството като основна духовна ценност в обществото и за семейството като естествена среда за отглеждане и възпитание на децата:
• популяризиране сред обществото на социалните и правни принципи, отнасящи се до закрилата и благоденствието на децата;
• утвърждаване на обществени ценности сред родителите, осъществяване на приемственост в ценностната система между родители и деца;
• оказване на обща и специализирана помощ на родителите при отглеждане и възпитанието на децата;
• подкрепа на родители в криза за реинтеграцията им в обществото, за възстановяване на изгубени родителски права и формиране на правилно отношение по въпроса за отглеждането и възпитанието на децата;
• подкрепа на самотни родители;
• родителски контрол върху образованието и обществен контрол върху институциите за настаняване на деца;

Защита правата на детето, регламентирани в Конвенцията за правата на детето:
• оказване на подкрепа на даровити деца;
• утвърждаване на семейните ценности сред децата, формиране на отношение към благотворителността;
• екологично възпитание на децата и развитие на чувство на уважение към природната среда;
• насърчаване на масовия детски спорт и занимания с изкуство;
• съдействие за развитие на детското здравеопазване, спазване правата на детето като пациент, профилактика на детски заболявания;
• превенция срещу всички форми на насилие над деца;
• борба с порнографията, хазарта и противообществените прояви при децата;
• подкрепа на деца в неравностойно социално положение и съдействие за тяхната  социална интеграция.
 

VCD