Фондация КУЗМАНОВ

Компания

Фондация "КУЗМАНОВ" е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, учредена през 2010г.

Мисията на Фондация "КУЗМАНОВ" е чрез директен или индиректен подход и застъпническа дейност да работи за качествено образование в България, развитие на спорта и туризма в свободното време за по-здравословен начин на живот, социалното включване на уязвими групи в различни аспекти на обществения живот, както и повишаване на капацитета и конкурентоспособността на младежите. Важен приоритет за нашата организация е и запазване и популяризиране, в страната и чужбина, на националното културно наследство.

Нашият екип си поставя следните цели:

СПОРТ

Развитие на спорта в свободното време; създаване на мотивация на децата и възрастните за участие в спортни занимания, с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на свободното им време; осигуряване на свободен достъп до спортна база; използване възможностите на спорта като превенция срещу нетолерантността, насилието, употребата на цигари, алкохол и наркотици. Формиране и развитие на социални качества в децата – умения за работа в екип, толерантност, солидарност, спазване на принципите на „Феър плей”. Популяризиране значението и ролята на спорта с помощта на средствата за масова информация.

ТУРИЗЪМ

Запознаване с природните, културни и исторически забележителности в България и по света.

МЛАДЕЖКА ДЕЙНОСТ

Ориентирана към младите хора на възраст от 15 до 30 години, съобразно международните и европейските стандарти за работа с младежта. Целта е подобряване качеството на живот на младите хора в страната. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежко доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на междукултурния и международен диалог и мобилности.

ОБРАЗОВАНИЕ

Изграждане и обучение на ученици в основни училища, средни общообразователни училища и учебни центрове за изучаване на чужди езици, информационни технологии и занаяти.

КУЛТУРА

Предизвикване на интерес в децата за системни занимания с театрално, филмово, художествено и ораторско изкуство, литература и музика и възможност за селекция на деца с перспективи за развитие.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Финансово подпомагане и социална интеграция на деца, младежи и възрастни, които живеят с доход на член от семейството под една минимална работна заплата; предоставяне на стипендия в размер на една минимална работна заплата на талантливи ученици и студенти; безплатно обучение в училищата и учебните центрове на Фондация "КУЗМАНОВ".

ITCD