TÜV AUSTRIA Academy Мениджмънт програма в България

TUV Program От началото на 2014 г. JobTiger в партньорство с TÜV AUSTRIA Akademie и ХуМан Институт за хуманистичен мениджмънт България организират TÜV AUSTRIA Мениджмънт програма за България.

Програмата е базирана на TÜV AUSTRIA Akademie ноу-хау и е адаптирана към особеностите на българския пазар. TÜV AUSTRIA Мениджмънт програмата е насочена към мениджъри и служители на високи постове, като акцентът е насочен към получаване на изцяло практически знания от успешни мениджъри и експерти в различни бизнес направления.

TÜV AUSTRIA Management Program има за цел да развие бизнес уменията на участниците, да обогати познанията им в областите: маркетинг, икономика и право с оглед повишаване качеството на комуникацията с клиенти. Гост-референти са български и чуждестранни успешни бизнес мениджъри и експерти с доказан практически опит в различни бизнес сектори, готови да споделят своите знания, умения и опит.

Продължителността на Програмата е четири месеца – общо 17 присъствени дни и един ден за сертифициране. На успешно завършилите програмата ще бъде издаден TÜV AUSTRIA Business Manager Сертификат в съответствие с ISO / IEC 17024 от TÜV AUSTRIA Cert – високо реномираната международна сертификационна и мониторингова група, част от топ-институциите, предоставящи независимо сертифициране.

По традиция JobTiger обявява конкурс за една пълна стипендия в размер на 2400 евро и една стипендия в размер на 1200 евро за TÜV AUSTRIA Management Program.

Обучението включва следните модули:

ПРЕДВАРИТЕЛНА СЕСИЯ

HILL Competence Analysis©

HILL Competence Analysis© е обективна и интегрирана система с модулна структура. Личностният профил визуализира индивидуалния потенциал и описва личността в 12 личностни дименсии, напр. способност за работа под напрежение, управление на целите и конфликтите, стил на комуникация. Профилът е на български език и е с продължителност около 45 минути. В сесията за индивидуална обратна връзка се предоставя интерпретация на резултатите с оглед подпомагане на кариерното развитие.

ПРОГРАМНА СЕСИЯ

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ

Модулът въвежда в основните принципи на стратегическото планиране с цел развитие на възможностите за разработване на стратегии в сферата на дейност чрез разбиране и подкрепа на визията и целите на Компанията. Познаването на структурите и процесите в организацията, както и значимостта на вътрешната и външната комуникация, позволява развиване на умения за управление на кризи и предприемане на мерки при спешни ситуации. Разглеждат се и се дискутират примери от международната и българската практика за влиянието на корпоративната идентичност върху имиджа на организацията.

БИЗНЕС ПРАВО I & II

Целта на юридическите модули I & II е да представят на участниците основите на правото, необходими при дейността на фирмата. Модулите обхващат основните термини от гражданското право, приложението на фирменото и търговското право, както и значими аспекти от сферата на интелектуалната собственост и конкуренцията. Разбирането на основите на административното право и неговото значение за организацията, заедно с различни видове договори, са част от целите на Програмата. Наред с това, участниците придобиват познания за процесите и инструментите при търгове и обществени поръчки, както и за прилагането на норми и технически стандарти.

БИЗНЕС ИКОНОМИКА И КОНТРОЛИНГ

Модулът въвежда в основни икономически концепции, взаимовръзки и методи за измерване. Целта е разбиране и прилагане на основните принципи на краткосрочно, средносрочно и дългосрочно планиране, както и разработване на бизнес план. В модула се разглеждат термини като месечни и годишни финансови отчети, както и принципите на ценообразуването и оферирането. Освен това се представят методите на контролинг и приложението на средствата и инструментите на контролинга.

MАРКЕТИНГ И РАБОТА С КЛИЕНТИ

Модулът запознава с основните концепции и техники в маркетинга, както и начините на работа с клиенти. Наред с основните правила за комуникация с клиенти се разглежда значението на лобизма и поддържането на контакти. Дискутират се методи за представяне на компанията. Различни маркетингови инструменти и модели на пазарни проучвания, както и разработване на маркетингови планове и оценка на тяхната ефективност са част от темите в модула. Казуси от практиката задълбочават разбирането на значението на потребителското поведение за таргетирания маркетинг, като и на начините на представяне на ползите от продукта за клиента.

УПРАВЛЕНИЕ НА ВРЕМЕТО И СТРЕСА. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Участниците се запознават с ползите от ефективното управление на времето. Модулът разглежда основни концепции за приоритизиране и делегиране, както и разпределение на времето по неотложност и значимост. Наред с това се дискутират различни начини за справяне със стрес. Предмет на модула е въвеждането в основните принципи на управлението на проекти и приложението на методите им в практически план. Участниците придобиват знания за подходите на структуриране на проекти и подготовка на проектна документация с цел разработване на ефективни проектни планове, с оглед разходи, ресурси и време.

ТЪРСЕНЕ И ПОДБОР, РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА. БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ

Модулът разглежда планирането и развитието на човешките ресурси, както и начините за подобряване на бизнес комуникацията. Представят се различни начини на подбор и техники на интервюиране. Дискутират се и техники за генериране на профил за определена позиция, както и изготвяне на длъжностни характеристики. В модула се акцентира върху значението на развитието на човешките ресурси, представят се подходящи инструменти и начините за тяхното приложение. Друг акцент на модула е развитието на индивидуалните комуникационни умения във връзка с взаимоотношенията с клиенти и колеги. Съществени аспекти на модула са подобряването на организационната комуникация и прилагането на техники за комуникация в конфликтни ситуации.

TÜV AUSTRIA СЕРТИФИЦИРАНЕ

Участниците подготвят проектна работа въз основа на съдържанието на модулите от Програмата; Темата се определя в координация на участника с референтите по проекта. Подготовката за сертифициране включва разработване на бизнес план. В хода на Сертификационния модул участниците презентират работата и изводите си пред Сертификационния борд и дискутират представените резултати.

БОНУС СЕСИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

Тенденцията за глобализиране на съвременния бизнес налага нови модели и парадигми за управление на риска, свързани с успешните операции на мултинационалните компании в различна среда. Сравнителният анализ на различни национални модели на управление на риска откроява както специфични модели на управление на многонационални / мултикултурни екипи, както и специални изисквания към мениджмънта.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ

С участниците се дискутират целите и резултатите от подходите на управление на представянето, както и начини за справяне с проблеми при незадоволително представяне: „Какво да предприема веднага”, как, кога и защо.

Критерии за участие в конкурса:

 1. Завършено висше образование и три години трудов стаж,
  или
 2. Завършено средно образование и пет години трудов стаж.
 3. Ако следвате и досега не сте работили, може да кандидатствате за участие в Програмата.
  При завършване на Програмата ще получите Сертификат за участие.

Документи за кандидатстване:

 1. Автобиография
 2. Есе по избор на една от трите теми:
  • Лидер и/или мениджър в XXI в.?
  • Трябва ли българските компании да развиват корпоративна социална отговорност?
  • Хуманистично ли е да се управляват хора?
/Дължина на есето – не повече от 2 страници word формат на шрифт 12/

Кандидатурите се изпращат на адрес tuv@jobtiger.bg

Срокове за кандидатстване
Крайният срок за кандидатстване е 27 април 2014г.
До 29 април 2014г. всички номинирани кандидати ще бъдат уведомени по имейл, че продължават напред.

Финалът ще се проведе на 30 април 2014 в София и ще включва – групова дискусия и личностни интервюта.

Кандидатствай за стипендия за TÜV AUSTRIA Management Program