Българска народна банка
Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“
София
длъжност на пълно работно време

Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“

София длъжност на пълно работно време

Отговорности

Администратор, ИС в дирекция „Информационни системи“, отдел „Обработка на данни“

Изисквания и необходими умения

Изисквания:

• Висше образование - минимална образователна степен "бакалавър";

• Предпочитана специалност - в областта на информатиката, математиката, икономиката, информационните системи, компютърните науки;

• Професионална работа с Microsoft Office;

• Познания и опит в работата с: локални мрежи; OC Windows UNIX AIX, Linux;

• Опит в администрирането на бази данни - Oracle DB или други DBMS;

• Опит с PL/SQL;

• Опит в инсталиране, конфигуриране и администриране на информационни системи;

• Умения за работа в екип;

• Ниво на владеене на английски език (писмено и говоримо) - В1 според Европейската езикова рамка.

За предимство ще се считат: познания и опит в процесите на банковото счетоводство; познания и опит за работа с ORACLE, SAP, SWIFT, VBA Excel Macros; опит в администрирането на приложни информационни системи в банковата или финансовата сфера.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката, рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 16.05.2021 г. по един от следните начини: 1. Чрез бутона "Кандидатстване", като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната по повод разпространението на коронавирус COVID-19 за предпочитане е документите да се подават по електронен път или по пощата.

Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.

Информация за контакт

Телефон: 02 9145 1275

ITCD