Библиотекар
София
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Библиотекар

София длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

Отговорности

1.Организира,ръководи и отговаря за цялостната дейност на библиотеката. На 6 месеца отчита своята работа пред Настоятелството. Изготвя план за дейността и го представя на Настоятелството за утвърждаване.
2.Следи новостите в библиотечното дело и работи за професионалното си израстване чрез самоподготовка и квалификационни курсове,семинари и др.
3.Осигурява съхраняването на библиотечния фонд съгласно нормативната уредба ,усвоява и спазва разпоредбите и регламентиращи библиотечната дейност.
4.Комплектува библиотечния фонд,регистрира и обработва ново набавената литература,изработва и поддържа каталозите и картотеките на библиотеките,обикновени и в електронен вид.
5.Осъществява комплексно и диференцирано обслужване на различните категории читатели.
6.Участва в и съдейства на цялостната дейност на читалището.
7.Организира културно масови мероприятия като сбирки,литературни четения,временни изложбени витрини и др.,пропагандиращи дейността на читалището и в частност на библиотеката

Изисквания и необходими умения

бакалавър-библиотекознание и библиография, знания и умения за работа с компютърна техника

Информация за контакт

Телефон: 02 846 75 59

JobTiger Banner
JobTiger Banner