Деловодител
Бургас
длъжност на пълно работно време

Деловодител

Бургас длъжност на пълно работно време

Отговорности

Приема заявления, искания, жалби, протести, сигнали и предложения, документи по обявени конкурси, документи по обявени търгове за продажба на имоти държавна собственост и отдаване под наем;
Предоставя информация за административните услуги на достъпен и разбираем език;
Отговаря на запитвания от общ характер и насочва въпросите по компетентност до звената в Областна администрация Бургас, както и към други административни органи, компетентни по съответния въпрос;
Разяснява изискванията, на които трябва да отговаря заявлението или искането за извършване на админстративна услуга, жалбата, протестът, сигналът или предложението по предварително установен ред;
Приема заявления и регистрира устни запитвания по Закона за достъп до обществена информация;
Приема и съхранява документи по открити процедури за обществени поръчки до предаването им на служителя, работещ по преписката;
Проверява пълнотата на документацията за всяка административна услуга по предварително изготвен контролен списък;
Предоставя информация за хода на работата по преписката;
Осъществява контакт с приемните за предложения и сигнали, както и със звената, работещи експертно по преписките, образувани въз основа на сигнали или предложения;
Ежедневно обработва входяща и изходяща кореспонденция, завежда в деловодния продукт, сканира и след поставяне на резолюция я разпределя по отдели. Осигурява изпращането по пощата на изходящата кореспонденция;
Съхранява и комплектова деловодния архив на Областна администрация Бургас;
Изготвя справки за шестмесечие (до 05 юли) и годишни (до 10 януари на следващата година) за обработени документи по видове дейности и звена;
Изпълнява задължения, относно регистриране и отчитане на извършени продажби на фискалното устройство в гишето за административно обслужване, съгласно НАРЕДБА № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин;
Да работи със системата за електронен обмен на съобщенията на Държавна агенция „Електронно управление“.

Изисквания и необходими умения

Образователна степен – средно образование
Професионален опит – 1 година
Компютърна грамотност – Microsoft Word, Internet, работа с документообработващи програми.
Личностни изисквания: обективност на преценката, способност да работи добре под напрежение, отговорност при изпълнение на поставените задачи, инициативност, лоялност.

Информация за контакт

Телефон: 0886182358

JobTiger Banner
JobTiger Banner