Регионална здравна инспекция Смолян
Директор на дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Смолян
Смолян
длъжност на пълно работно време
От 1000 до 1500 лв.

Директор на дирекция „Обществено здраве“ в РЗИ – Смолян

Смолян длъжност на пълно работно време От 1000 до 1500 лв.

За нас

РЗИ-Смолян oбявява конкурс за длъжността „директор на дирекция „Обществено здраве“ – 1 щатна бройка. Място на работа – РЗИ-Смолян.

Регионална здравна инспекция - Смолян е създадена на 14.01.2011 г. с Постановление № 1 от 6 януари 2011 г. за структурни промени в системата на здравеопазването. Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на РЗИ – Смолян се регламентират от Устройствен правилник на регионалните здравни инспекции. Инспекцията е подчинена на Министъра на здравеопазването и осъществява държавната здравна политика на територията на Смолянска област.

Отговорности

Кратко описание на длъжността:
Организира, ръководи, координира и контролира дейността в дирекция „Обществено здраве“, съгласно функциите определени в Устройствения правилник на РЗИ.

Изисквания и необходими умения

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1. образователно-квалификационна степен – магистър
2. минимален ранг за заемане на длъжността – III младши ранг и/или професионален опит – не малко от 4 години в област или области на дейност, свързани с опазване и контрол на общественото здраве
3. професионална област– „Здравеопазване и спорт“
4. професионално направление – Медицина“, като с предимство се ползват придобитите специалност по "Обща хигиена", "Комунална хигиена", "Хигиена на детско-юношеската възраст", "Хранене и диететика", "Трудова медицина", "Радиационна хигиена", "Радиобиология", "Клинична токсикология", "Токсикология" или "Социална медицина и здравен мениджмънт" или лице с образователно-квалификационна степен магистър по специалността "Обществено здраве и здравен мениджмънт", "Обществено здравеопазване" или "Опазване и контрол на общественото здраве".
Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:
1. владеене на чужд език (препоръчително)
2. компютърна грамотност (задължително)
3. задължително познаване на основните нормативни актове, свързани с изпълняваната работа: Закон за държавния служител, Закон за здравето, Закон за защита от шума в околната среда, Устройствения правилник на РЗИ и др. нормативи актове, свързани с длъжността, основните функции и задачи на РЗИ.
4. българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.
Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 790 до 2300 лв.

Срок и място за подаване на документи:
- Адрес: гр. Смолян, бул. България № 26, административна сграда на Регионална здравна инспекция - Смолян, ет.1 – Център за административно обслужване
- Телефон – 0301 63293
- Административно звено: РЗИ – Смолян, Дирекция АПФСО
- Лице за контакт: Емилия Згурова
- Краен срок за подаване на документите: до 17 часа на 01.07.2022 г.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник. Документите по ал. 2 и 3 може да се подават по електронен път на e-mail: rzi@rzi-smolyan.com, като в този случай заявлението по ал. 2 и декларацията по ал. 3, т. 1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Необходими документи за участие в конкурса:
• заявление по образец за участие в конкурс – Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДС/;
• декларация по образец - чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
• копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации и правоспособност, които се изискват за длъжността. Ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
• копие от официални документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
• други документи: сертификати за проведени обучения;
• подробна автобиография;
• копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);
• копие от документи за компютърни умения (ако притежават такива).
Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът ще се проведе в гр. Смолян, бул. „България №26, в сградата на РЗИ-Смолян, от комисия назначена със заповед на директора.
1. Решаване на тест.
2. Провеждане на интервю.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на РЗИ – Смолян и информационното табло в инспекцията на I етаж до входа.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Документите могат да се подадат и по електронен път чрез бутона "Кандидатстване", като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Информация за контакт

Телефон: 030163293

JobTiger Banner