Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси
Директор на дирекция „Сигурност и отбранително – мобилизационна подготовка”
София
длъжност на пълно работно време

Директор на дирекция „Сигурност и отбранително – мобилизационна подготовка”

София длъжност на пълно работно време

Описание на позицията

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И
ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
София 1000, ул."Московска" № 3, тел.: ++ 359 2 9210201,
факс: ++ 359 2 987-79-77, e-mail: rezerv@statereserve.bg


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДСл) и заповед № РД-10-54/05.03.2019 г. на Председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”, в качеството си на орган по назначаване, обявява конкурс за длъжността:


ДИРЕКТОР

На дирекция „Сигурност и отбранително – мобилизационна подготовка” при Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”

І. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.1. Изисквана минимална степен на завършено образование:
висше образование – магистър;
професионален опит – 5 години ;
или
минимален ранг – II младши;
1.2. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:
кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
за заемане на длъжността се изисква достъп до класифицирана информация ниво „строго секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл /в действащата към момента редакция/, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.
ІІ. Предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
социални дейности и/или сигурност и отбрана
ІІІ. Допълнителни умения (квалификация), носещи предимство на кандидата:

компютърна компетентност: Microsoft Office и работа с правно-нормативни продукти;
ІV. Начин за провеждане на конкурса:
тест
интервю.
V. Необходими документи, място и срок на подаването им:
5.1.Необходимо е да се представят следните документи:
Необходимо е да се представят следните документи:
писмено заявление за участие в конкурс – съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от НПКДС;
декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл – по образец;
декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДСл във вр. с чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 7 от ЗЗКИ;
копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
декларация по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни;
други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността;
Всички образци на документи, съпровождащи заявлението за участие в конкурса са прикачени към обявлението на интернет страницата на ДА ДРВВЗ, както и в документи и образци за кандидатстване към съответната конкурсна процедура в Административен регистър /ИИСДА/.
5.2. Кандидатите следва да имат предвид обстоятелствата посочени в чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител, както и задължението им при класиране да представят необходимите документи за проучване за издаване на разрешение за достъп до класифицирана информация съгласно ЗЗКИ и ППЗЗКИ.
5.3. Документите се подават лично или чрез пълномощник /с нотариално заверено пълномощно/ в деловодството на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” - гр. София, ул. „Московска” № 3, в срок до 10 дни от публикуване на обявлението за конкурса
VІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса, ще се обявяват във фоайето на ДА „Държавен резерв и военновременни запаси”.
Телефон за справки и допълнителна информация – 9210301 г-жа Мария Вълчева, 9210221 г-жа Аня Донкова;
VІІ. Описание на длъжността, съгласно утвърдената длъжностна характеристика: Подпомага председателя на Агенцията по осигуряване готовността за работа в условията на кризи и защита от бедствия от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация, като организира, ръководи и контролира цялостната дейност по тези направления.
VІІІ. Минимален размер на основната заплата – минималният праг на степен 2, определен за длъжността - 800 лв.
ІХ. Брой работни места, за които е обявен конкурс за длъжността: 1 бр.
СТАНИМИР ПЕЕВ
Председател на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси”


Zaplatomer.bg