Общинска Банка
Директор на Филиал на територията на гр. Ямбол
Ямбол
длъжност на пълно работно време

Директор на Филиал на територията на гр. Ямбол

Ямбол длъжност на пълно работно време

Отговорности

• Прилага бизнес политиката на Банката в района, ръководи, организира и контролира цялостната дейност в банковия филиал;
• Осъществява активни контакти с настоящи и потенциални клиенти на Банката, с цел привличането им и установяване на дългосрочни взаимоотношения с тях;
• Управлява всички финансови, човешки, материални и информационни ресурси, с цел постигане на максимална ефективност от банковата дейност, разширяване на бизнеса и нарастване на печалбата;
• Следи и носи отговорност за изпълнението на поставените пред банковия филиал бизнес цели и осигурява качественото обслужване на клиентите на Банката;
• Проследява и анализира търговските резултати и удовлетвореността на клиентите от предоставяните банкови продукти и услуги;
• Допринася с личен пример за добрия имидж и репутация на Банката, с цел постигане на висока ефективност и пазарен успех в района.

Изисквания и необходими умения

• Висше икономическо или юридическо образование, степен „Магистър“;
• Професионален опит: над 3 (три) години във финансова институция, от които поне 1 (една) година на ръководна длъжност;
• Много добро познаване на пазарните взаимоотношения между икономическите субекти и дейността им, задълбочено познаване на банковите продукти и услуги, техниките за тяхното предлагане и пазарните тенденции;
• Познаване на нормативната база: законовите и подзаконови нормативни актове в областта на банковото дело; Търговски закон; Закон за счетоводството; Закон за задълженията и договорите; Закон за мерките срещу изпирането на пари и Правилника към него; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Кодекс за социално осигуряване и др. нормативни актове;
• Отлична компютърна грамотност – MS Office, банков софтуер.
• Способност за ефективно управление на офиса и решаване на разнообразни проблеми;
• Умения за водене на преговори, убеждаване и разрешаване на конфликти;
• Организираност, конфиденциалност и висока култура на поведение;
• Способност за работа под напрежение;
• Владеенето на английски език е предимство.

Ние Ви предлагаме

Банката предлага:

• Възможност за развитие в авторитетна и стабилна финансова институция;
• Стимулиращо възнаграждение и социални придобивки;
• Разнообразни възможности за учене и усъвършенстване на знанията и уменията;
• Динамична и интересна работа в екип от професионалисти.

Необходими документи за кандидатстване:

• Актуална автобиография и
• Мотивационно писмо

Ако тази позиция представлява интерес за Вас, моля, изпратете документите си в срок до 08.04.2023 г. или с препоръчано писмо на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ № 6, до отдел „Човешки ресурси“ или на имейл адрес jobs@municipalbank.bg.

Само кандидатите, одобрени по документи, ще бъдат поканени на интервю.
С подаване на необходимите документи Вие доброволно се съгласявате данните, които предоставяте на Общинска банка АД да бъдат обработвани с цел извършване на подбор и евентуалното възникване на трудово правоотношение и сключване на трудов договор. Общинска банка АД обработва лични данни на физически лица при спазване на „Политика за поверителност и защита на личните данни“ в Общинска банка АД, достъпна на официалния адрес на Банката, както и във филиалите.

В случай, че желаете Вашите данни да бъдат обработвани не само за конкретна позиция, има възможност те да се съхранят за срок до 1 година и да се използват в процедурите за подбор за други позиции. В случай, че желаете да се възползвате от предоставената възможност, моля, запишете изрично това обстоятелство в придружителното или в мотивационното писмо.
JobTiger Banner
JobTiger Banner