Експерт маркетинг и мениджмънт
други в България
длъжност на непълно работно време

Експерт маркетинг и мениджмънт

други в България длъжност на непълно работно време

За нас

Дружеството Софтинг дивелопмънт ООД е новорегистрирано предприятие, чиято основна дейност е ориентирана към повишаване на информираността за всички културни и спортни събития на всички икономически заинтересованите страни, като за целта се събират и обработват данни.
Услугата ще бъде предоставяне на информация за всички културни и спортни събития в началото за територията на община Марица и област Пловдив, като в последствие се предвижда да се разшири до национално ниво.
Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-2.048-0006-C01 „Бизнес решения със Софтинг дивелопмънт ООД“ фирма Софтинг дивелопмънт ООД, в качеството си на Бенефициент по проекта, търси да назначи: Експерт маркетинг и мениджмънт

Отговорности

Експерт маркетинг трябва да е добре запознат с медийната среда, тъй като същата се базира и издържа основно от приходи от реклама. Експертът е от особено значение, тъй като същият ще допринесе с експертизата си не само за реализиране на предприемаческата идея и за налагането и на пазара.

1.Извършва дейности по идентифициране потенциалните възможности за реклама и дистрибуция на продуктите на фирмата.
2.Прави предложения и извършва подготовка на маркетингови кампании и рекламни материали.
3.Идентифицира подизпълнители по конкретни проекти, води преговори с тях.
4.Предлага оферти, договори и др. документи за ангажиране на доставчици за изпълнение на маркетингови и рекламни дейности.
5.Предлага идеи и разработва рекламни материали за печата и др. медии.
6.Изготвя справки, доклади, отчети и др.,свързани с ефективността на рекламата и рекламните канали.
7.Изготвя анализи на пазара на продуктите, влиянието на конкурентните фирми и ефективността на производството.
8. Носи отговорност за опазване на повереното му имущество- техника, инвентар.
9.Носи отговорност при лошо планиране и неправилно изпълнение на маркетинговите и рекламни кампании, при необосновано и нецелесъобразно разходване на поверения му рекламен бюджет.

Изисквания и необходими умения

а/ образователно-квалификационно ниво на лицето: Експерта следва да притежава образователно-квалификационна степен Бакалавър в областта на Маркетинга и мениджмънта.

б/ професионален опит на лицето : Да притежава професионален опит от поне 5 години в сферата на маркетинга и рекламата като част от информационните технологии и среда

Личностни качества:
- Умения за работа в екип;
- Способност за справяне с проблемни ситуации;
- Ориентация към постигане на резултати;
- Системност, последователност и фокус върху детайлите;

Ако Вие отговаряте на изискванията и желаете да кандидатствате, моля, изпратете ни Ваша актуална автобиография.

Краен срок за кандидатстване 30.03.2021 г.

Ние Ви предлагаме

Много добри условия на работа;
- Добро възнаграждение;
- Работа с модерно оборудване;
- Период на заетост 12 месеца при 4 часов работен ден.

Kонфиденциалносттa на предоставената от Вас информация е гарантирана в съответствие със ЗЗЛД.

Информация за контакт

Телефон: 0888970836

ITCD